53732. lajstromszámú szabadalom • Készülék két sínnek tompaillesztés mellett való hegesztés céljára történő kiegyenesítésére és egymáshoz szorítására

Megjelent 1911. évi október hó 21-én. MAGY. !g|| KIR. SZABADALMI jSfBlf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 53732. szám. V/u/i. OSZTÁLY­Készülék két sínnek tompaillesztés mellett való hegesztés céljára történő kiegyenesítésére és egymáshozszorltására. TH. GOLDSCHMIDT CÉG RUHR/M ESSENBEN. A bejelentés napja 1910 január hó 26-ika. Elsőbbsége 1909 április hó 8-ika. Síneknek tompaillesztés mellett való he­gesztése céljából (pl. az aluminothermikus el­járásánál) az. szükséges, hogy a két hegesz­tendő sinvég pontosan kiegyenesítve szorít­tassák egymáshoz. Ezt eddigelé oly készülékekkel kísérelték meg, melyek a sin szárára, vagy a sinfej és sintalp közé, szoríttattak. Ez azzal a hát­ránnyal bírt, hogy az esetben, ha a két sín­szelvény nem egyezett meg pontosan, akkor az épen leginkább tekintetbe jövő fölület, nevezetesen a sínek (nyomfelülete) nem egyenesíttetett ki pontosan. Ezt a hátrányt már most a találmány szerinti készülék által, — mely csak a sin­fejre erősíttetik — kiküszöböljük. A csatolt rajzokon a találmány tárgyának példaképem kiviteli alakja van föltüntetve. Az 1., 2. és 3. ábra a két összekötendő sínre szerelt sinfejszorítót fölül- és oldal­nézetben, valamint az 1. ábra E—F vonala szerinti metszetben mutatja. A 4., 5. és 6. ábra a hornyolt síneknél alkalmazott kiviteli alaknak fölülnézete és a 4. ábra A—B, C—D vonalai szerinti met­szete. A 7., 8., 9. és 10. ábrák e kiviteli alak részletrajzai. Az (a, al) sinek (1. ábra) fejein a (b, bl) vonalzók (1. és 2. ábra) fekszenek, melyek pontosan a (c, cl) kengyelekbe vannak be­illesztve és a sinfej alakjának megfelelően a sinhez illeszkednek. A (c, cl) kengyelek (1.—3. ábrák) a (d, dl) csavarorsókon az (f) csavaranyák segélyével egymáshoz pár­buzamozan eltolhatók úgy, hogy a kengye­lek kölcsönös közelítésénél a (b, bl) vonal­zóknak pontos (tengely szerinti) irányát megtartjuk. A (c, cl) kengyelek a sinfej alá fogódzó (g) csavar8zorítók által a vonal­zókhoz és ily módon az utóbbiak a sinfejre szoríttatnak és ezen fogvatartatnak, miáltal egyidejűleg a sinek kiegyenesítését és me­nesztését eszközöljük. Hornyolt síneknél (4.—10. ábrák) a vo­nalzók a sinfejnek megfelelően vannak ala­kítva és a horonyba nyúlnak. Minthogy a hornyolt sinek rendszerint nagyobb ke­resztmetszettel bírnak, mint a Vignole­féle sinek, ennek folytán a hegesztésnél nagyobb duzzasztónyomás is idéztetik elő. Ennek folytán egy külön menesztő van el­rendezve, mely a készüléknek a sínen való csúszását megakadályozza. Az (1) vonalzó (4., 6., 7. és 8. ábra) kivágással van ellátva, melyen át a (h) ék (4. és 5. ábra) az (i)

Next

/
Thumbnails
Contents