53219. lajstromszámú szabadalom • Mótoros kocsikból álló vasúti vonat

Megjelent 1911. évi szeptember hó 7-én. MAGY. jg&g KIR. SZABADALMI JBh HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 53219. szám. V/g/2. OSZTÁLY­Mótoros kocsikból álló vasúti vonat. THE WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY LIMITED CÉG LONDON­BAN, MINT EATON GEORGE MYRON ELEKTROMÉRNÖK PITTS­BURGI LAKOS JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1909 október hó 18-ika. Elsőbbsége 1909 április hó 12-ike. Jelen találmány vasúti járművekre, kü- j lönosen oly lokomotívokra vonatkozik, me- j lyek két tagolt egységes félből állnak és elektromos hajtómotorral vannak ellátva. A nagyterjedelmű elektromos lokomo­tivok eddigelé két tagolt egységes félből képeztettek azon célból, hogy a lokomotív merev tengelytávolsága csökkentessék és ilymódon nagyterjedelmű elektromos loko­motivok éles kanyarulatokon is áthalad­hassanak. A találmány célja az, hogy egyszerű és hatásos eszközök létesíttessenek egy tagolt lokomotív egységes feleinek olymódon való kapcsolására, hogy a melső egységes fél a vontatott egységes fél részére vezetőkocsi gyanánt szolgáljon, bármily irányban ha­lad is a vonat. A találmány célja továbbá az, hogy az egységes felek közötti torlódás elkerültessék. A torlódás azt eredményezheti, hogy az egységes felek á vágány középvonalára harántirányban együttesen vagy ellentéte­sen oldalmozgást végeznek. A járműveknél rendesen használt kapcsolókészülékek tel­jesen hasznavehetetlenek oly egységes lo­komotivfelek csuklós összekötésére, melyek mindegyike aránylag rövid merev tengely­távolsággal bír és szabad végén forgózsá­mollyal van ellátva, minthogy a vezető egy­séges fél, mint egy egész, nem vezeti a vontatott felet olymódon, hogy a hajtó­kerekek karimáinak kopása minimálisra csök­kenjen. A találmány értelmében oly kapcsolás alkalmaztatik, mely egy ismert súrlódó üt­közőszerkezettel bír és olymódon van el­rendezve, hogy a föntemlített torlódás meg­szüntetésére súrlódást létesít. A kapcsolás a lokomotiv két egységes fele között oly reakciót is létesít, hogy a mellső fél az egész lokomotivot olymódon vezeti, hogy inkább a melső forgó zsámoly vezeti az egész vonatot. A csatolt rajzokon az 1. ábra oly lokomotiv nézete, mely a találmány értelmében szerkesztett tagolt egységekből áll. A 2. ábra az 1. ábrán föltüntetett kapcsoló­szerkezetnek fölülnézete. A 3. ábra a kapcsolószerkezet részlet­rajza. A 4. ábra a 2. ábra IV—IV. vonala szerinti keresztmetszet. Az

Next

/
Thumbnails
Contents