53208. lajstromszámú szabadalom • Elektromos jacquardgép

Megjelent 1911. évi szeptember hó 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 58208. szám. XIV/b. OSZTÁLY. Elektromos jacquardgép. REGAL PALCULE G. M. B. H. WIENI CÉG, MINT REGAL AUGUST TANÁR JÁGERNDORFI LAKOS JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1910 november hó 13-ika. Jelen találmány tárgya oly elektromos jacquardgép mintázott szöveteknek szövő­kártyák nélkül való előállítására, melynél a platinákat, illetve hámozatzsinórokat be­folyásoló elektromágnesek mintapatron ál­tal működtetnek, melyen az ábra a szövet­kötésre való tekintet nélkül úgy van föl­véve, hogy vagy az ábra van elektromosan vezetővé téve, az alap pedig nem vezetővé vagy pedig megfordítva, míg a szövetalap és az ábra kötését külön alap- és ábrakötő szerkezet végzi. A találmány értelmében a jacqardgép alap- és ábrakötő berendezése úgy műkö­dik, hogy ameddig a kontaktuspecek a minta alapját érinti, az alapkötő patron a platinamágnesek kiváltását végzi, míg a mintapatron ábrafölülete és a kontaktus­pecek között való érintkezésnél az alap­kötő patron valamennyi kiváltó pontja ve­zetővé tétetik és ennek folytán kötő hatása megszűnik. A találmány tárgyát azonkívül a kötő patron és a kötő hatás megszüntetésére való berendezésnek sajátos kiképzése ké­pezi. A találmány tárgya a mellékelt rajzon példakép vett foganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábrán a jacquardgép legfontosabb al­katrészei sémás elrendezésben, a 2. ábrán a kapcsolási séma, a 3. ábrán a készülék egyes részeinek a szövőszéken való elrendezése, a 4. és 5. ábrán a kötő berendezés nézet­ben és metszetben van föltüntetve. Az (a) mintapatronon (1. ábra), mely i elektromosan vezető alapanyagból áll, a i szövendő minta egy részét közvetlenül föl­rajzoljuk vagy fotokémiai úton fölvisszük anélkül, hogy a mintaábra vagy a minta­alap kötésére tekintettel volnánk, mimel­lett a minta alapja rossz vezetővé tétetik úgy, hogy csak az ábra marad vezetőképes, vagy pedig a fordított állapotot létesítjük.. Az (a) mintapatron (b) áramforrással áll összeköttetésben (1. és 2. ábra), melynek áramkörébe a mintapatronon végigjáró (végigtapintó) (c) kontaktuspeckek vannak beiktatva, melyek aszerint, amint a minta­patron vezető vagy neui vezető pontjait érintik, a (b) áramforrás áramkörét zárják vagy megszakítják. Ezen áramkörbe azon­kívül (d) elektromágnesek is vannak be­iktatva, melyeknek száma a befolyásolandó platinák számának felel meg. A (d) elektro­mágnesek fegyverzetekre hatnak, melyek az elektromágnesek gerjesztésénél vonzat-

Next

/
Thumbnails
Contents