53191. lajstromszámú szabadalom • Helyhez kötött gép gyanánt használható automobiljármű

Megjelent 1911. évi augusztus hó 31-én. MAGY. KIR SZABADALMI ffig HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 53191. szám. XX/a/2. OSZTÁLY. Helyhez kötött gép gyanánt használható automobiljármű. GLÜCK KARL FÖLDBIRTOKOS TÜRPITZBEN. A bejelenté* napja 1010 december hó 17-ike. Jelen találmány tárgya oly automobil­jármű, mely helyhez kötött gép gyanánt vonókötélüzemre használható kormányoz­ható mezőgazdasági gépeknél, pl. billenő ekéknél, sorvető gépeknél, kapáló gépeknél, kultivátoroknál és efféléknél, valamint teher­szállításra, továbbá cséplőgépek, daráló mal­mok és effélék szíjhajtására. Ezt azáltal ér­jük el, hogy az automobiljárművet a hajtó­tengely forgási sebességének szabályozására való váltó kerékművön kívül még egy má­sik váltó kerékművel látjuk el, melyet a liajtótengely és a keréktengely közé ikta­tunk és két egymástól, valamint a kerék­tengelytől független kapcsoló kerékkel lá­tunk el; a kapcsoló kerekek a vezető ülő­helyéről egy pár emelőrudazat útján közös tengelyen elrendezett és a kocsivázon ágya­zott két kötéldobbal kapcsolhatók úgy, hogy a dobokat ellenkező irányban hajtsák. A dobok kikapcsolása után az egyik kapcsoló kerék a másik irányban való elmozgatás által a kocsi közlőműtengelyével kapcsol­ható. Ennek folytán az automobiljármű föl­váltva használható kötél vontatásra vagy j menet közben való tovaszállításra. ( A mellékelt rajzon az j 1. ábra jármű fölülnézetét, a ' 2. ábra oldalnézetét mutatja. A (2) tengelyen elrendezett ós a (4) hajtó­tengely (3) kúpkerekével kapcsolodó (1) kúpkerék a mozgást az (5) kerék útján a négyélű (7) tengelyen elrendezett (6) ke­rékre és ezáltal az ugyanezen tengelyen lévő és a (9) kocsitengely (8) hajtókereké­vel kapcsolódó (10) kerékkel közli és így a kocsit hajtja, mimellett a mozgás sebessége az ismert (w) váltó kerékmű útján szabá­lyozható, melyet a rajz csak vázlatosan jelez. A (10) kerék a négyélű (7) tengelyen elmozgatható, tehát kapcsoló kerék, mely a (11) csap körül lengő (12) villa útján mű­ködtethető; a (12) villa a kocsivezető ülő­helyéről mozgatható (13) emelőrudazattal van összekötve úgy, hogy a rudazat a (13a) kéziemelő mozgatása által az első ütemben a (10) kerékből kikapcsolható, a másik ütem­ben pedig a (14) kerékkel kapcsolható össze, mely a (7) tengely fölött ágyazott rövid (15) tengelyen van elrendezve. Ennek folytán az ugyanazon tengelyen levő (16) kerék is fo­rog és mozgását a (18) kötéldob (17) hajtö­kerekével kapcsolódó (19) kerékkel közli. A (18) és (18a) kötéldobok (20) tengelyükön lazán vannak elrendezve, ellenben (17), ille­tőleg (17a) hajtókerekeikkel szilárdan van-

Next

/
Thumbnails
Contents