51981. lajstromszámú szabadalom • Vasúti jármű futótengelye által hajtott légszívattyú

Megjelent 1911. évi májas hó 13-én. MAGY. -A* KIR. SZABADALMI fSff HIVATAL' SZABADALMI LEÍRÁS 51981. szám, V/b. OSZTÁLY. Vasúti jármű Intó tengelye által hajtott légszivattyú. HILDEBRAND VILMOS MÉRNÖK GROSS-LICHTERFELDEBEN. A bejelentés napja 1910 március hó 14-ike. Elsőbbsége 1909 március hó 24-ike. Jelen találmány tárgya légszivattyú vas­úti járművek légnyomású fékjeihez. A szi­vattyúhengert tengelyszekrényben helyez­zük el és hajtása a futótengely végére erő­sített excenter vagy forgattyú közvetítésé­vel történik. A találmányt különösen az jel­lemzi, hogy a szivattyúhenger a tengely persellyel együtt húzható le, anélkül, hogy utóbbit külön kellene leszerelnünk. Jelen találmány továbbá abban áll, hogy az excentergyűrűt, illetőleg a forgattyú­fejet, mely az excenter, illetőleg a forgattyú mozgását a szivattyúra átviszi, a szivattyú­tokban illetőleg a tengelyperselyen úgy vezetjük, hogy a forgattyúcsap, illetőleg az excenter tengelyirányban elmozoghat anél­kül, hogy a forgattyúfej et, illetőleg az ex­centergyűrűt ezen irányban magával vinné. Ezáltal elkerüljük azon káros lökéseket, amelyek a futótengelynek oldalirányú el­mozgása következtében a szivattyú hajtó­művére átadódnak és melyek a futótengely­nek görbületekben való mozgásakor igen nagyok lehetnek. Jelen találmány továbbá abban is áll, hogy a tengelyszekrényen csavarokkal meg­erősített szivattyút, mint kettős működésű szivattyút képezzük ki. A hengerek a jármű futótengelyére merőleges középsíkhoz szim­metrikusan fekszenek. Ezen elrendezés következtében a tengely­perselyt a szivattyú súlya minden oldalon egyenlően terheli, úgy hogy az a tengely­szekrényvezetéseket kedvezően terheli. Ezen elrendezésnél a dugattyút mint kettős dugattyút képezhetjük ki és a ten­gelyen megerősített forgattyúval valamely csúszószán segélyével hajthatjuk, vagy pe­dig mindkét hajtórudat egymástól függetle­nül ugyanarra a forgattyúcsapra is ágyaz­hatjuk. Mindkét esetben előnyös, ha a kulisszát, illetőleg a forgattyúfejet a hajtórúddal ille­tőleg a dugattyúval függélyes csapok kötik össze, miáltal a futótengelynek a kocsi ha­ránttengelye irányában való elmozgását te­kintetbe vesszük. A rajzokban a találmány tárgyának kü­lönböző kiviteli alakjait ábrázoljuk. (1) a hengert vagy hengereket jelenti, (2) a szelep házat vagy házakat, (3) a dugattyút vagy dugattyúkat, (4) a hajtóművet körül­vevő tokot, (5) a tengelyszekrényt, (6) a tengely végét, (7) az utóbbin megerősített excentereket illetőleg forgattyúkat, (8) a mozgást átvivő hajtórudakat.

Next

/
Thumbnails
Contents