51928. lajstromszámú szabadalom • Szelepnélküli forgódugattyús robbanómótor

Megjelent 1911. évi május iió 5-én. v.\v\ Szelepnélküli forgó dugattyús robbanómótor. HARTMANN WILLY MÉRNÖK DRESDENBEN. A bejelentés napja 1910 janins hó 14-ike. Jelen találmány tárgya három ütemű szelepnélküli forgó dugattyús robbanó mo­tor, melynek dugattyúja és hengere kúpo­sán van kiképezve úgy, hogy kényszer­mozgású utánállítás által jó tömítést érhe­tünk el. Ezen kívül a hengerfödélen lévő megfelelő elrendezés által, minden egyes rész kopásának megfelelően önműködően utánállítható. Az excentrikusan ágyazott dugattyúban elhelyezett tolattyú oly kény­szermozgású összeköttetésben áll a motor­házon elrendezett centrikus tárcsával, hogy a dugattyú körülforgásánál legömbölyített szegélyével állandóan a belső hengerfalhoz szoríttatik, mimellett a tömítés fokozása céljából, kétoldalt rúgóhatás alatt álló, a belső hengerfalra szintén szorosan fölfekvő toldatfallal is el van látva. A gázkeverék és a levegő hozzávezetése, továbbá az égés­termékek és a beszívott hűtő levegő kito­lása vezérmű által eszközöltetik. Ezen ve­zérmű egy, a mótorhengeren elrendezett, a mótorhengerhez vezető beömlési és ki­ömlési csatornákkal ellátott tokból áll, mely­ben egy üreges dobalakú csap a tok falá­hoz erősen hozzásimulva csúszik és büty­kös tárcsák által akép mozgattatik, hogy az átáramlási csatornákat részben nyitja, részben pedig zárja vagy újra szabaddá teszi, avagy pedig ezen csatornákat egy rajta elrendezett hasítékszerű nyílás által a belső üreges térrel hozza összekötte­tésbe. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak példakép vett foganatosítási alakja van föltüntetve és pedig az 1. ábrán a mótor hosszmetszete, a 2. ábrán a vezérlést végző bütykös tár­csák részleges nézete, a 3. ábrán az önműködő utánállító szerke­zet részleges fölülnézete, a 4. ábrán a 3. ábra a—b vonala szerint vett metszetének egy része, az 5. ábrán a mótor keresztmetszete, vé­gül a 6—11. ábrán a vezérműven át vett több metszet, továbbá a vezérmű állása az egyes munkaszakaszokban van bemutatva. A motort az (1) kúpos henger és a (2) kúpos dugattyú képezi, mely az excentriku­san behelyezett (3) tengelyen van elren­dezve. A (3) tengely ismert módon vaa ágyazva a (4) és (5) hengerfödélben. A ten­gelynek a bővebb hengeroldalon lévő része oly módon van kiképezve, hogy a (7) és (8) tárcsák részére ütközőt, illetve karimát képez. A (7) és (8) tárcsák közt (9) golyós csapágy van elrendezve. A (7) tárcsa a (8)

Next

/
Thumbnails
Contents