51910. lajstromszámú szabadalom • Egy központból működtethető retesz vasúti ajtók rézére

Megjelent 1911. évi április hó 29-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI VBl HIVATAL SZABADALMILEIRAS 51910. szám. V/b. OSZTÁLY. Egy központból működtethető retesz vasúti ajtók részére. BÜRGER GARL KÓMÜVES MEG ÁCSMESTER ÉS BRANDL LUDWIG TECHNIKUS ALTDAMMBAN. A. bejelentés napja 1910 május hó 7 ike. A vasúti kocsiknál eddig használt ajtó­zárak belülről is, kívülről is nyithatók, ami azon hátránnyal jár, hogy az utasok me­netközben a kocsiból kieshetnek és az ajtónak kívülről való nyithatósága folytán erőszakos támadások is gyakoriak. A jelen találmány tárgyát képező ajtóretesz egy központból nyitható ésj minthogy a retesz az ajtókeret külsején vagy belsején nem látható, annak meg sem engedett nyitása menetközben lehetetlenné van téve. A re­tesz, illetőleg a reteszek egy rendszere oly­kép van kiképezve, hogy azokat egyetlen egy helyről egyszerre lehet nyitni és zárni és egy elzárószelep elrendezése folytán egyik vagy másik kocsiszakasz reteszeit az Üzemből ki lehet iktatni anélkül, hogy a többi retesz üzemét gátolnák. A találmány lényege egy rugékony re­teszből áll, mely ha mozgásában nem gá­toltatik, az ajtó nyitását és zárását megen­gedi és mely az összes ajtóreteszeket ösz­szekötő és egy központból nyomás alá he­lyezett vagy légürösített csővezetékhez csatlakozik. A retesz rögzítésére dugattyúk szolgálnak. Ezen rögzítő berendezés azon­ban elektromágnetikus is lehet. A mellékelt rajzon ezen találmány tár­gyának három kiviteli alakja van vázlato­san föltüntetve. Az 1. ábra az egyik kiviteli alak kereszt­metszete zárt helyzetben, melynél a retesz sűrített levegővel működtettetik. a 2. ábra ennek hosszmetszete, a 3. ábra a második kiviteli alak kereszt­metszete nyitott helyzetben, melynél a re­tesz légritkítás útján működtetik, a 4. ábra ennek hosszmetszete, az 5. ábra egy elektromágnetikus-úton mű­ködtetett retesz hosszmetszete, a 6. ábra ennek hosszmetszete, a 7. ábra az egész rendszert és a csőveze­téknek egy kocsin való elrendezését vázla­tosan mutatja, a 8. ábra a kocsinak részbeni keresztmet­szete, melyen a reteszek elrendezése és azok­nak a csővezetékkel való összeköttetése látható. Az ajtókeretbe mélyített (a) tok a (b) horonnyal biró és kúpalakú csúcsban vég­ződő (c) retesszel vagy tolattyúval van el­látva, mely a (d) rúgó hatása folytán a tokból kinyúlik. Ezen retesz mozgását az (e) karimák határolják. Az (f) csőben egy (g) dugattyú van elrendezve, mely sűrített vagy ritkított levegő segélyével a (c) retesz

Next

/
Thumbnails
Contents