51820. lajstromszámú szabadalom • Fényképészeti beporzási eljárás

Megjelent 1911. évi április hó 25-én. MAGY. KIR szabadalmi hbb hivatal SZABADALMI LEIRAS 51820. szám. IX/f. OSZTÁLY. Fényképészeti beporzási eljárás. rieder josef elektrikus steglitzben. A bejelentés napja 1909 április hó 27-ike. Elsőbbsége 1908 május hó 23-ika. Ismeretes, hogy aszfalt vékony rétegek­ben fényérzékeny úgy, hogy a megvilágí­tott részek nehezebben oldódnak oldósze­rekben, mint a meg nem világítottak. Be­porzási eljáráshoz azonban ezen sajátosság eddig nem használtatott föl és nem is volt fölhasználható, minthogy az aszfaltrétegek nem ragadósak. Azt találtuk, hogy az aszfalt, ha alkalmas arányban oly szerves anyagok­hoz keverjük, melyek, mint pl. a gelatin, az oldószer elpárolgása után ragadósak ma­radnak, azonban a megvilágítás ezen anya­gokat ragadósságuktól ismét megfosztja úgy, hogy utólagos beporozás által fény­* képeket lehet létesíteni. Különös kedvezően hat e tekintetben a kaucsuk, melyhez, ha azt az oldószerekből szárítás útján kiválasztottuk, mindenféle por nagy mértékben ragad; ezt a képessé­get a kaucsuk hosszú ideig tartó megvilá­gítás folytán szintén elveszti, de a fény­behatás lassúsága a gyakorlati alkalmaz­hatóságot kizárja; a kaucsuknak aszfalttal együtt való alkalmazásánál azonban a fény­behatás folytán történő elváltozások oly gyorsan mennek végbe, hogy a gyakorlat alkalmazás lehetséges. Aszfalttal való más fényképészeti eljárásokkal szemben ezen beporzási eljárásnál különösen az aszfalt­nak éterben oldható része fényérzékeny. A többi rész is fényérzékeny ugyan, de nem hat oly gyorsan. Ezenfölül az éterben oldható aszfaltnemek benzinben is oldhatók, mely a kaucsuknak is oldószere. Kaucsu­kon kívül még más anyagok is tekintetbe jöhetnek, ezek azonban a kaucsukot csak részben pótolhatják úgy, hogy inkább mint pótlékok alkalmasak, amennyiben a réteg tartósságát, valamint fényérzékenységét be­folyásolják. Velencei terpentin, valamint más gyanták, melyek száradás után ragadósak, a kaucsuk helyettesítésére szolgálhatnak ugyan, csakhogy ezen anyagoknál igen gyorsan áll be a gyantásodás, azaz a raga­dósságot fénybehatás nélkül is elvesztik. Ily gyantaréteget tehát csak akkor lehet alkal­mazni, ha a megvilágítás közvetlenül a ré­teg fölvitele után történik. Ily pótlék csak azon előnyt nyújtja, hogy az anyag olcsóbb a kaucsuknál, hatásra nézve azonban a kaucsuk előnyben részesítendő. Guttapecha, mely a kaucsukhoz legközelebb áll, sokkal csekélyebb mértékben bír azon sajátosság­gal, hogy ragadós marad, mint a kaucsuk, tehát nem is képez teljes értékű pótlékot; ha azonban a guttaperchát terpentinben

Next

/
Thumbnails
Contents