51818. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szinkrón forgóáramú gépeknél a feszültség önműködő szabályozására

Megjelent 1911. évi április hó 25-én. MAGY. szabadalmi KIR hivatal SZABADALMI LEIRAS 51818. szám. VI L/g. OSZTÁLY. Berendezés szinkrón forgóáramú gépeknél a feszültség önműködő szabályozására. moser róbert mérnök charlottenburgban. A bejelentés napja 1909 március hó 13-ika. Elsőbbsége 1908 március hó 14-ike. Találmányom tárgya berendezés szinkrón forgó áramú gépek feszültségének tetsző­leges fáziseltolódásnál és terhelésnél forgó áramú gerjesztéssel és kommutátorral tör­ténő önműködő szabályozására. Találmányom célja az, hogy a gépnek gazdaságos, célszerű szerkezeténél a fe­szültségesést oly mértékben csökkenthes­sük, amennyire csak a rövid zárlati áramokra való tekintettel vagy más okokból lehetsé­ges. Ha ily tekintetek által kötve nem va­gyunk, tökéletes kompaundhatást is bizto­síthatunk, vagyis oly módon való önműködő szabályozást, hogy mellékbefolyások, pld. a gépben föllépő ohmos feszültségesések is kiküszöbölhetők legyenek. Ezenkívül a ta­lálmány oly berendezésre is vonatkozik, melynek segélyével a gép üzembehelyezése előtt a r.észeket egyszerű módon, nagy mechanikus és elektromos energia fogyasz­tása nélkül akként lehet beállítani, hogy üzemközben a kívánt munkamenetet biztosan elérhessük. Heyland és Latour oly aszinkron generá­tort írtak le, melynél a gerjesztő ampere­menetek rotorban öngerjesztés által és ezen­kívül a kompaundáló ampéremenetek stá­tor árama által létesülnek (v. ö. Elektro­technische" Zeitschrift Berlin, 1902., 365. oldal és 154509. sz. német birod. szabad.) Mint ismeretes, ennek az elrendezésnek számos hátránya van. Első sorban az szük­séges, hogy a kompaundáló ampéremene­tek számát és fázisát, ép úgy, mint a gerjesztő ampéremeneteknek legalább fázi­sát pontosan beállítsuk, ha a gépnek úgy üres járásnál, mint terhelésnél szinkrón módon kell futnia. Magának a periódus számnak változása talán nem volna túlsá­gosan nagy jelentőségű, mert ennél az el­rendezésnél a viszonyokból következik, hogy a csúszás említésre méltó értéket nem érhet el. A hátrány csakis az, hogy a mágneses tengely a legkisebb csúszásnál folytonosan megváltoztatja helyzetét a ro­torban (a rotorhoz viszonyítva) mi a gép megállítása után remanens mágnesesség visszamaradását megnehezíti, ha teljesen meg nem gátolja. Ezért a gépet külön se­gédgépek nélkül nehezen lehet ismét fe­szültség alá hozni. A Heyland-Latour-féle gépnél további nehézség származik abból, hogy a gépnél valamely tetszőleges, mérsékelt feszültség­esést nem lehet a kompaundáló ampére­menetek számának csökkentésével előidézni, hogy pld. több gép párhuzamos kapcsolása könnyebben legyen végezhető, mert ekkor,

Next

/
Thumbnails
Contents