51786. lajstromszámú szabadalom • Gőz- vagy gázturbinákból álló berendezés hajók hajtására

í Megjelent 1911. évi április hó 2 4é -én . MAGY. gge* KIR. SZABADALMI IgBr HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51786. szám. XV/b. OSZTÁLY. Gőz- vagy gázturbinákból álló berendezés hajók hajtására. AKTIENGESELLSCHAFT BROWN, BOVERI & CIE. CÉG BADENBEN. A bejelentés napja 1910 március hó 3-ika. Elsőbbsége 1909 november hó 8-ika. A jelen találmány tárgya oly turbina­* berendezés hajók számára, melynél mind­egyik tengely egy teljes turbinasort hord, melynek előrejáró turbinája egy nagy­nyomású és egy, ezzel mereven összekap­csolt kisnyomású részből áll. Egy tengelyen elrendezett turbináknál ismeretessé vált már a tengelyirányú nyo­másnak azáltal eszközölt kiegyenlítése, hogy egyetlen dobnak alkalmazása mellett, a hajtóanyag árama kettéosztatik és a kü­lönböző áramok egymással ellenkező irá­nyokban vezettetnek tovább. Ezen meg­oldás többek között azzal a hátránnyal jár, hogy csekély lapátmagasság és kétszer­annyi lapátsor adódik ki. Továbbá javaslatba hoztak már oly teher­mentesítő dugattyúval nem biró eompound­turbinákat, melyeknél a hajtóanyag a nagy­nyomású dobon az egyik, a kisnyomású dobon pedig az ellenkező irányban, osztat­lanul áramlfk át; az ily turbinák annyiban esnek kifogás alá, amennyiben azoknál már eleve vagy a nyomásesésnek a két hen­gerben való meghatározott elosztását vagy bizonyos meghatározott hengerméreteket (pl. átmérőt) kell betartani. A jelen találmány tárgyát képező be­rendezés már most azáltal tűnik ki, hogy annál az említett hátrányok ki vannak I küszöbölve és hogy azonkívül a berendezés súlya ós méretei csökkentve vannak. Ezt a találmány szerint azáltal érjük el, hogy a nagynyomású részt, mely egy ak­ciós kerékből és egy, ezt követő reakciós részből áll, egy tehermentesítő dugattyúval látjuk el és hogy a nagy- és kisnyomású részt egymáshoz képest akként rendezzük el, hogy a hajtóanyag, megosztás nélkül, a nagynyomású turbinán (a hajó irányá­ban véve) hátulról előre, a kisnyomású tur­binán pedig elülről hátrafelé áramlik át. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában vázlatosan van föltüntetve. Az 1. ábra az egyik turbinasornak rész­leges hosszmetszete, a 2. ábra a hajtóanyagnak áramlási útját szemlélteti. A turbinasor a két (A, B) turbinára osz­tott előrejáró turbinából és a hátrajáró (G) turbinából áll. Az (A) turbina, mely az előrejáró turbinának nagynyomású részét képezi, az (a) akciós kerékkel, az ehhez csatlakozó (b) reakciós résszel és a (c) tehermentesítő dugattyúval van ellátva. Az előrejáró turbinának kisnyomású (B) része reakciós turbina gyanánt van szer­kesztve, míg a hátrajáró (C) turbina kom­binált akciós és reakciós turbina. A hajtó-

Next

/
Thumbnails
Contents