51751. lajstromszámú szabadalom • Berendezés automobilok és utakon vagy sineken közlekedő egyéb járművek rezgéseinek csökkentésére önműködően kiegyensúlyozott kettős rúgó fölfüggesztésével

Megjelent 1911. évi április Jbó lö-én. MÁGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51751. szám. XX/a/S. OSZTÁLY­Berendezés automobilok és utakon vagy sineken közlekedő egyéb járművek rezgé­seinek csökkentésére önműködően kiegyensúlyozott kettős rugós fölfüggesztéssel. HE1LMANN JEAN JACQUES MÉRNÖK PÁRISBAN. II. Pótszabadalom a 43587. sz. törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1910 március hó 21-ikev Elsőbbsége 1909 március hó 26-ika. Jelen találmány tárgya a 43587. számú törzsszabadalomban és a 47161. számú pót­szabadalomban védett berendezés főalkat­részeinek oly módosítása ós részleteinek oly tökéletesbítóse, hogy ezáltal a berendezés segélyével elérni szándékolt hatást növeljük és a berendezés szerkezetét egyszerűsbít­sük, anélkül, hogy a találmány lényege vál­tozást szenvedne. E tökéletesbítések és részletek különösen a következő alkatrészekre vonatkoznak. 1. A fölfüggesztő szerkezetre, 2. a kormányszerkezetre, 3. a kerekeket összekötő harántrudakra és a kormánykerekek tengelycsonkjaira, 4. a hajtóműre, 5. a kerekeknek csuklós összeköttetésére és a tengelycsonkokra való erősítésére.­A mellékelt rajz a találmány tárgyát ké­pező tökéletesbítéseket tünteti föl a beren­dezésnek foganatosítási alakján. Az 1. ábra a mellső, vagyis kormány kerék­nek oldalnézete, a 2. ábra függélyes metszete, a 3. ábra a hátsó kerék oldalnézete, a 4. ábra függélyes metszete, az 5. ábra a mellső kerék agyának függé­lyes hosszmetszete a kormányszerkezet rész­leteivel és annak a kerék központjában el­rendezett forgáscsapjával, a 6. ábra a rugalmas hajtómű függélyes hosszmetszete, a 7. ábra a hajtóművet és az alvázt állan­dóan egymással párhuzamos helyzetben tartó vezetéknek és csúszópofáknak fölül­nézete, a 8. ábra a kardán-áttétel sematikus oldal­nézete, a 9. ábra a láncáttétel sematikus oldal­nézete, a 10. ábra súlyos teherkocsik mellső kere­keinek fölfüggesztését oldalnézetben, a 11. ábra függélyes metszetben mutatja, a 12. ábra BÚlyos teherkocsik hátBÓ kere­keinek fölfüggesztését oldalnézetben, a 13. ábra függélyes metszetben mutatja, a 14. ábra a hátsó kerék agyának függélyes hosszmetszete, a 15. ábra a hátsó kerék tengelyének és agyának különböző keresztmetszeteit tünteti föl, a 16. ábra a mellső kerék agyának függé­lyes hosszmetszete, a

Next

/
Thumbnails
Contents