51727. lajstromszámú szabadalom • Kombinált sajtoló és lugzóeljárás a cukorrépa levének kivonására

ttegjelent 1911. évi április hé 14-én . MAGY. ^ KIR. SZABADALMI iBra HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51727. szám. IV/d. OSZTÁLY. Kombinált sajtoló- és lúgzóeljárás a cukorrépa levének kivonására. STEFFEN CARL MÉRNÖK WIENBEN. A bejelentés napja 1910 május hó 13-ika. Tiszta koncentrált cukorlének előállítása céljából ismeretes már cukortartalmú nö­vényeknek, különösen cukorrépának, fölhe­vített nyers répalével való összehozatala, míg a tömeg hőmérséklete 60—90° C.-t el nem ért, mire azt sajtó lókészülék se­gítségével sajtolt maradékra és lére vár lasztják szét, amely utóbbit szokott mó­don cukorra dolgozzák föl, míg a sajtolt maradékot erőtakarmány előállítása végett megszárítják. Javasolták már továbbá az említett célra azt is, hogy a fölhevített nyers répáié se­gítségével 60—100° C.-ra melegített répac szeletekből, répavagdalékokból vagy más­effélékből a fölmelegítésükhöz használt nyers lének teljes vagy részleges eltávolí­tása után vagy ezzel együtt sajtolás útján a levet kivonják és ezután a kapott sajtolt nyers levet újból fölhevítsék és ezt újból hasonló módon és hasonló célból újabb ap­rított répatömegre hagyják hatni, mielőtt a levet ismert módon cukorra dolgoznák föl. A találmány tárgya már most kombinált sajtoló- és lúgzóeljárás répaszeletek és más alakra aprított cukorrépa cukortartal­mának kivonására, amely szerint a fönt említett munkamódszerek értelmében föl­hevített nyers répalével kezelt és rákövet­kező sajtolás útján lére és sajtolt mara­dékra szétválasztott, cukortartalmától csak részben megszabadított répaszeleteket újabbi cukortalanításnak vetjük alá lúgzó eljárás segítségével, és pedig akképen, hogy a kapott sajtolt maradékokat közvetlenül kisajtolásuk után, illetve mégí forró álla­potban lúgzóbattériává egyesített ismere­tes diffuzőrökbe visszük be és azokat itt vízzel rendszeres lugzá&nak vetjük alá, eset­leg a cukortartalom teljes kivonásáig; ezen folyamathoz csatlakozva, az így kapott lúgzási levet (magában vagy sajtolt lével együttesen) arra használjuk föl, hogy ezzel 60 és 100° C. közötti hőmérsékletre való melegítés után — úgy amint azt sajtolt lé­vel való munkánál már javasolták — friss répaszeletekrie'ha.gy juk híatni, mielőtt azokat a lé kivonása végett sajtolásnak vetnők alá. A műveletnél fölhasznált lúgzási levet azután a forró répaszeletektől vagy más efféléktől különválaszthatjuk és újból a fönt említett hőmérsékletekre hevíthetjük, hogy azt ismét hasonló módon újabb friss répaszeletekre hagyjuk hatni. Ezt a műve­letet mindaddig ismételjük, míg a használt lúgzási lé az esetről-esetre kivánt sűrűsé­get el nem érte, mielőtt az utóbbit magá­ban vagy sajtolt lével együtt cukorrla való

Next

/
Thumbnails
Contents