51727. lajstromszámú szabadalom • Kombinált sajtoló és lugzóeljárás a cukorrépa levének kivonására

földolgozás végett a szokásos módon to­vább kezeinők. A jelen eljárás útján az ismert módon kapott forró sajtolási maradékokból vízzel való rendszeres lúgzással előállított lúg­zási lé kielégítő tisztasági együtthatóval bír még akkor is, ha a sajtolási maradéko­kat cukortartalmuk teljes kivonásáig kilú­goztuk. Ezt a tisztaságot azonban nagy mértékben növeli a fölhevített lúgzási lé­nek ismételt behatása friss répaszeletekre úgy, hogy ez a lé végül, amikor az a meg­felelő sűrűséget elérte és a cukor előállí­tására kerül a sor, igen magas tisztasági fokot jnutat. Kitűnt továbbá, hogy friss répaszeletek sajtolási leve, amelyeket sajtolás előtt a 60—100° C.-ra hevített, forró sajtolási maradékokból származió lúgzási lével kezel­tünk, a cukortartalom bősége tekintetében szintén épp oly jól viselkednek, mint azok a sajtolási levek, amelyek ugyanazon répa­szeletekből származnának, ha ezeket sajtó- j lás előtt — a sajtolási maradékokból szár­mazó említett lúgzási lé helyett — friss ré­pából származó nyers levekkel kezeltük volna. A találmány tárgyát tevő kombinált el­járással: a forró nyers répalevekkel föl­hevített répaszeleteknek forró kisajtolásá­val és a forró sajtolási maradékoknak az ismert diffuzióbattériákban foganatosított rendszeres kilúgzásával lényeges előnyök-et érünk el a földolgozandó cukortartalmú növényekből, előállított cukor termelési há­nyada tekintetében is annyiban, amennyi­ben kisebb vízszükséglet, és a diffuzióbat­téria fokozott teljesítőképessége mellett a cukorveszteségek a lúgzási maradékokban koncentrált lének egyidejű előállítása mel­lett teljesen elkerülhetők. Az összes vízszükséglet a diffuzióbatté­riában valamely adott répamennyiségre 40%-kal kisebb, mint a szokásos diffúzió­eljárásnál, és pedig a lúgzási maradékok tökéletes cukormentesítése mellett. A cu­korgyárakban meglévő diffuzióbattériák teljesítőképessége több mint 60°/o-kal fo­kozódik. A vízfogyasztásnak a kilúgzásnál való csökkenése folytán tisztább extrakció­leveket és nem cukorban gazdagabb mara­dékokat kapunk. A szennyvizek mennyisége jóval kisebb és azok emellett kevesebb za­varó rostanyagrészeket tartalmaznak és nehézség nélkül újabb sajtolási maradékok kilúgzására használhatók úgy, hogy ezen kombinált lékivonási eljárásnál azokat a nehézségeket, amelyekkel egyébként a szennyvizek eltávolítása jár, elkerülhetők. SZABADALMI JGÉNY. Kombinált sajtoló- és lúgzóeljárás a cukor­répa levének kivonására, jellemezve az­által, hogy az ismert módon fölhevített nyers lével való kezelés és ez után kö­vetkező sajtolás útján sajtolt lére és saj­tolt maradékra szétválasztott répaszele­teket, illetve aprított répát további cu­korkivonásnak vetjük alá akképen, hogy a sajtolt maradékokat közvetlenül kisaj­tolásuk után, illetve még forró állapot­ban diffuzióbattériákban vízzel való rend­szeres kilúgzásnak vetjük alá ós az így kapott lúgzási levet, mielőtt az a cu­korra való szokásos földolgozáshoz jutna magában vagy sajtolt lével együtt) 60— 100° C. között fekvő hőmérsékleteken újabb répaszeletekre vagy egyéb cukor­tartalmú növényekre hagyjuk hatni, mi­előtt ezeket sajtolás útján levüktől meg­fosztanék, oly célból, hogy a répaszele­teknek 60° C.-t túlhaladó hő,mérséklei­tekre való melegítése mellett a lúgzási lé sűrűségét fokozzuk és a friss répa­szeletek létartalmát ezeknek saj tolása előtt csökkentsük. PflUas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents