51628. lajstromszámú szabadalom • Berendezés föl- és előrehajló erő előidézésére tetszőleges járműveknél

Megjelent 1911. évi április hó 5-én. MAGY. szabadalmi SZABADALMI LEI 51628. szám. V/h. OSZTÁLY. Berendezés föl- ég előrehajtó erő előidézésére tetszőleges járóműveknél. strehlau róbert főmérnök berlinben. A bejelentés napja 1909 augusztus hó 31-ike. Hogy tetszőleges, levegőben, vizén vagy szárazon, pl. síneken,, havon, jégen vagy közvetlenül a talajon mozgó járóműveknek íöl- vagy lehajtó, vagy előre- vagy hátra ható erőt idézzünk elő, a találmány szerint oly berendezést alkalmazunk, melynél az evezőszárnyakat motoros erő hajtja a le­vegőben és az ekkor föllépő különböző irá­nyú erők a jármű megfelelő mozgatását végzik. Az előnyösen vászonnal bevont ke­retből álló evezőiszárnyak, mint a levegő­ben lebegő madárnál, a berendezési füg­gélyes középsíkjához viszonyítva, szimme­trikusan van elrendezve, még pedig vagy egy, vagy több egymás fölött fekvő sík­ban, és egy motorról kettős mozgást, ne­vezetesen fölfelé irányult párhuzamos elto­lódást és a menetirányba eső lengőmozgást idéz elő. Az evezőiszárnyak föl- és lefelé irányult mozgása célszerűen akként létesül, hogy a szárnykeretek a forgtattyú csapjaihoz van­nak kapcsolva, melyek tengelyei a beren­dezés normális helyzeténél vízszintesek és melyek a függélyes középsík két oldalán ellenkező irányban forognak. A szárnyak a menetirányban előnyösein akként lengenek, hogy az egy tengely körül lenghetően ágya­zott szárnykereteket és ezekkel együtt a szárnyakat is minden lefelé mozgásuknál mellső élükkel lefelé, hátsó élükkel pedig fölfelé állítjuk. A csatolt rajzon a leírt mozgatóberende­zés röpülőgépnél alkalmazva, az 1. ábrán elől-, a 2. ábrán fölülnézetben és a 3. ábrán a 2. ábra A—B vonala szerint vett metszetben látható, a 4. ábra oly foganatosítási alak, melynél három szárnypár van alkalmazva, míg az 5. ábrán látható foganatosítási alaknak csak egy szárnypárja van, a 6., 7. és 8. ábra nagyobb léptékben a me­netirányhoz különböző szög alatt beállít­ható szárny keret főállásait tünteti föl, és a 9. ábra a szárnykeretek forgattyú csap­jainak sugárirányú beállítására szolgáló emelő elölnézete. Az (1, 2, 3) és (4) állványkereten, melyre akkor, mikor iaz röpülőgép1 gyanánt szol­gál, az (5) kerekek és a szálló ernyőszerű (6) és (7) sík fölületek vannak fölszerelve. Az (1) állványkeret rudakon a (8) fölfüg­gesztőberendezés van alkalmazva, melyre a (9) csap körül lenghető (10, 11) keret van szerelve. A (11) rudakkal a (12) rudak me­reven vannak kapcsolva, ezekre vannak a (14) szárnyak (13) forgattyúi ágyazva. A

Next

/
Thumbnails
Contents