51582. lajstromszámú szabadalom • Berendezés korlátolt intenzitású szinkrón váltakozóáram előállítására

Meglelent 1911. évi március hó 31-én. MAGY. ggg. KIR. SZABADALiMI sSot HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51582. szám. vil/g. OSZTÁLY. Berendezés korlátolt intenzitású szinkrón váltakozóáram előállítására. MOSER RÓBERT MÉRNÖK CHARLOTTENBURGBAN. Pótszabadalom a 51517. sz. törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1909 március hó 18-ika Elsőbbsége 1908 junius hó 18-ika. Találmányom tárgya a 51.517. sz. törzs­szabadalomban védett, korlátolt intenzitású áram előállítására szolgáló berendezés to­vábbi foganatosítási alakja, mely egyfázisú váltakozóárám előállítására alkalmas. A többfázisú áram esetében használt berende­zés egyfázisú áramra átvive ugyanis nem szolgáltat kielégítő eredményeket. A többfázisú kapcsolás átvitele egyfázisú gépre az 1. ábrán látható, melynél az állandó ampéremeneteket egyenáram létesíti. Itt (s) a főgép statora, (e) gerjesztő tekercselése, (k) a rotornak egyenárammal táplált teker­cselése. Egyszerűség okáért az 1. ábrán el­hagytuk a gerjesztő transzformátort és az (e) gerjesztőtekercselést s (2) kefék segé­lyével közvetlenül az (s) statortekercselés­hez kapcsoltuk. Ép így elhagytuk úgy ennél, mint a következő összes egyfázisú elrende­zéseknél is az összes szabályozó ellenállá­sokat, amennyiben ezek a berendezés működése szempontjából nem okvetlenül szükségesek. Ilyen az 1. ábra szerint szer­kesztett gép természetesen öngerjesztő is lehet, minthogy az (s) statortekercselés en­nél a kapcsolási elrendezésnél az (e) ger­jesztőtekercseléshez viszonyítva épen úgy működik, mintha a gép nyugalomban volna, tehát a két tekercselés nyugvó transzfor­mátoron volna alkalmazva. Az egyfázisú gerjesztést inkább részben vagy egészben forgóáramú gerjesztéssé kell átalakítani, mi szinkrónizmus esetén ismert módon egy második, röviden zárt (x) kefepár segélyé­vel történhetik. Ha azonban a 2. ábrán egyelőre a (k) egyenáramú tekercselést árammentesnek képzeljük, a (z) gerjesztő­kefékbe pedig valamely módon szinkrón váltakozóáramot vezetünk be, a kefék kö­zött föllépő feszültség, mint ismeretes, az áramerősséggel közel fázisban fog lenni, ellenben a statorfeszültség, melyet az ugyan­ezen áram által előindított rotormező indít, az áramhoz képest 90°-kal el van tolva. A statorfeszültséget tehát nem lehet közvet­lenül a (z) kefékhez kapcsolni eme gerjesztő­áram létesítése céljából, hanem a gerjesztő vezetékbe (o) indukciót vagy kondenzátort kellene bekapcsolni. Ép így a keféket is általában el kellene tolni a megrajzolt hely­zetükből. Figyelembe veendő továbbá az is, hogy a rotorban mégis marad gyenge vál­takozó mező, mit a gerjesztő vezeték ólmos feszültségesése és a gép terhelésénél a rotor két tekercselése között föllépő szóródás lé­tesít. A rotor (k) tekercselésében tehát

Next

/
Thumbnails
Contents