51558. lajstromszámú szabadalom • Külső gerjesztésű egyfázisú kommutátoros gépek csoportjának kapcsolására

Megjelent 1911. évi március ho 2i)-én. SZABADALMI SZABADALMI LEÍRÁS 51558. szám. VI l/g. OSZTÁLY. Külső gerjMZtéflfi egyfázisú kommutátoros gépek csoportjának kapcsolása. MAGYAR S1EMENS-SCHUCKERT-MÜVEK VILLAMOSSÁGI R.-T. CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1910 január hó 11-ike. A 189093. számú német szabadalom a külső gerjesztésű kommutátoros gépeknek egy olyan kapcsolási módját ismerteti, melynél a; külső gerjesztéshez nincs szük­ség külön áramforrásra, ha legalább is két gép működik soros kapcsolásban. Ilyen eset­ben a gépek gerjesztésének helyes fázisát oly módon érjük el, ha mindegyik gép ger­jesztő tekercsét a csoport másik gépének fegyverzetkapcsaira kötjük. Ez a kapcslás különösen alkalmazható előnyösen, ha a gépeket egy egyfázisú hálózatra akarjuk visszaműködtetni, vagyis ha kiegyenlítő (pufferoló) hatást akarunk elérni. A motoroknak egyfázisú hálózatra valjó visszaműködtetésénél különösen háromféle nehézség áll fönn. Először is a fegyverzete kapcsok és a gerjesztőtekercsek résaére különbÖBŐ fázisú feszültségekre van szük­ség, hogy a fegyverzet áramának fázisa a gerjesztéshez képest lehetőleg előnyös vi­szonyba hozassanak. Másodszor öngerjesz­tés útján gyakran kis periódusú erős ára­mok jönnek a fegyverzetben létre. Végül pedig a hálózatba visszafolyó áram telje­sítményi tényezője rendesen nagyon kicsi. Az első két hibát kiküszöböli a 189093. számú német szabadalomban ismertetett kapcsolási mód, míg a teljesítményi ténye­zőt jelen találmányunk tetszőleges mér­tékben javíthatövá teszi. Az 1. ábra az új kapcsolás egyik módját mutatja he. (I) és (II) két külső gerjesz­tésű kollektoros gép, melyeknek fegyver­zetei az (n) hálózatra sorban vannak kap­csolva. A 189093. sz. német szabadalmi le­írás értelmében az (I) gép (el) gerjesztő­gombolyítását a (II) gép fegyverzetfeszült­sége, illetve az ábra szerint annak egy része és teljesen ugyanily miödon a (II) gép (e2) gerjesztőgombolyítását az (I)gép fegyverzetfeszültsége táplálja, (cl) és (c2) az (I) és (II) gép statorgombolyításait je-I lentik, melyek a szokásos kompenzálógom-i bolyításnak felel meg és ezeket helyettesí­tik is. Ezenkívül SLZ 2L rendeltetésük a «Be­rendezés mellékáramú vagy külső gerjesz­tésű váltakozöáramú kollektoros gépek sza­bályozására* című, 51208. lajstromszámú magyar szabadalmi bejelentésünk értelmé­ben, hogy a fegyverzet induktív feszült­ségkomponensének ellensúlyozására szüksé­ges elektromiótorikus erőt teljesen vagy részben a fegyverzetben transzformálás útján hozzák létre. E két gombolyítás egy­mással párhuzamosan az egytekercsű, ez.

Next

/
Thumbnails
Contents