51535. lajstromszámú szabadalom • Berendezés különböző áruk befogadására

Megjelent lftl1. évi március hó 29-én. MAG\ KIR. SZABADALMI jBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51585. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Berendezés különböző áruk befogadására. EICHELKRAUT WALTER ÉPÍTÉSZ ZEHLENDORFBAN. A bejelentés napja 1910 április hó 12-ike. Jelen találmány tárgya oly berendezés, mely különböző szállítók által a házboz szállított árúk befogadására alkalmas és a behelyezett árúknak arra nem hivatott egyé­nek által való kivételét megakadályozza. A szállított árúk pl. sütemény, tej stb. a lakó zavarása nélkül helyezhetők a berendezésbe és utóbb a lakó által abból kivehetők. A találmány tárgyát alkotó berendezés megfelelően méretezett tartályból áll, mely­nek alakja hosszúkás és az egyik végén az árúk behelyezése céljából hozzáférhető. A tartálynak azon részén, hol az árúk behe­lyezése történik, megfelelő lemezek vannak alkalmazva, melyek a különböző árúk be­helyezése után kívülről rögzíthetők, rögzí­tésük után azonban kívülről ki nem kap­csolhatók. Minden egyes szállító, a mint az árút a tartályba helyezte, azok mögé egy ilyen-lemezt helyez; a következő szállító árúját erre a lemezre helyezi és az általa behelyezett árú mögött újabb záró lemezt alkalmaz. A mellékelt rajz a találmány tárgyának két foganatosítási alakját ábrázolja. Az 1. ábra az egyik foganatosítási alak hossz­metszetét, a 2. és 3. ábra annak az 1. ábra (x—x), illetve (y—y) vonala szerint vett kereszt­metszetét tünteti föl. A 4. és 5. ábra a másik foganatosítási alak hossz-, illetve keresztmetszete. Az első foganatosítási alaknál a hosszú­kás szekrényszerú (a) tartály keresztmet­szete derékszögű négyszögalakú és állva falazandó be. A keresztmetszet lehet kör­alakú is, de a derékszögű négyszögalakú keresztmetszet a célnak jobban felel meg. A függélyes állásban befalazott tartály (al) oldala a lakás belseje felé, (a2) oldala pedig kifelé, vagyis az árúkat szállító egyén felé van fordítva. Az (al) oldalon a nagy (b) ajtó van alkalmazva, melynek kinyitása után a tartálynak egész belső tere kényel­mesen hozzáférhető. Az (a2) oldal fölső részén csak a kis (c) ajtó van alkalmazva. A tartály belsejében példaképen üreges testek gyanánt kiképezett három (dl, d2, d3) lap van elrendezve. Mint a 2. ábrán látható, minden egyes lap két egymással szemben lévő szélén rúgóhatás alatt álló két-két (e) pecekkel van ellátva, melyek á lap peremén lévő nyíláson át kifelé nyo­mulni törekszenek. A különböző lapok peckei egymáshoz képest eltoltan vannak elren­dezve. A tartálynak (a) falai a legmagasabb

Next

/
Thumbnails
Contents