51499. lajstromszámú szabadalom • Tolóablak, különösen épületek számára

Megjelent 1911. évi március hó aa-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 51499. szám. VIIl/d. OSZTÁLY. Tolóablak különösen épületek számára. HALÁSZ-FÉLE, SZABADALMAKAT ÉRTÉKESÍT TÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1910 junius hó 11-ike. Jelen találmány oly tolóablakokra vonat-, kőzik, melyeknél az ablakkeret az ablak­tokhoz tömítőanyag közbeiktatása mellett rugós szorítókeret által szoríttatik, a föl- és letolásnál azonban a tömítés kímélése cél­jából attól távol tartatik. Az ily tolóablakon eszközölt újítások képezik a jelen találmány tárgyát. A mellékelt rajz 1. ábráján a tolóablak egy kiviteli alakjá­nak elülnézete, a 2. ábrán függőleges hosszmetszete, a 3. ábrán egy részlete nagyobb lépték­ben, keresztmetszetben van föltüntetve: a 4. ábrán a szorítókeretet odaszorító rú­gót kioldó berendezés elülnézetben és az 5. ábrán a 4. ábra A—B vonala szerint vett metszetben van föltüntetve. A találmány tárgyát képező egyik újítás az (1) fölső ablak kiképzésére vonatkozik és a fölső ablak tömítésének tökéletesbíté­sét célozza. Ezt a találmány értelmében azáltal érjük el, hogy az ablak zárásánál az ablakkeretnek mind a négy szélét egy­szerre tömítő (peluche) sávokhoz szorítjuk, míg az ablak nyitásánál az ablakkeretnek a nyitás irányához párhuzamos mozgást adunk, ami által a keretnek mind a négy széle a tömítő anyagtól egyszerre távolodik el. Ezáltal azonban az ablakkeret a tömítő anyaghoz nem súrlódik és a tömítő anyag nem kopik, tehát mindig tökéletesen tömít­het, oldalt pedig, tetszés szerint bő hézagok hagyhatók. A jelzett cél elérésére a (2) ablaktokhoz fölül és két oldalt egy síkban fekvő (3) tömítő sávokat erősítünk, míg az alsó (4) tömítő sáv az alsó váz hornyának (5) fölü­letéhez van erősítve. A (6) ablakkeret alsó részén az (5) sín fölvételére alkalmas (7) kivágás van kiképezve. A (6) ablakkeret fölső része a (2) ablak­tokhoz a (8) kettős csuklók útján van erő­sítve, melyek rúgósan vannak kiképezve úgy, hogy a keretet mindig a tok felé szo­rítani törekszenek. Az ablakkeret alsó ré­széhez a keret síkjából kinyúló (9) rúgó van erősítve, míg az ablaktokon a (10) forgó­retesz van elrendezve. Az ablak zárásánál a (10) reteszt a (9) rúgóra fordítják úgy, hogy az a rúgót lenyomja és az ablakkeret alsó szélét a tokhoz, illetve a (4) tömítés­hez szorítja. Ha az ablakot nyitni akarjuk, először is a (10) reteszeket az 1. ábrán jobboldalt lát­ható nyitott helyzetbe hozzuk. Az ablak

Next

/
Thumbnails
Contents