51405. lajstromszámú szabadalom • Mennyezet

Megjelent 1911. évi március hó 11-én. MAGY. gAfe Kla. SZABADALMI |Bh HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51405. sáám. ViÜ/a. OSZTÁLY. Mennyezet. MEDGYASZAY ISTVÁN MŰÉPÍTÉSZ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1910 májas hó 30-ika. A találmány tárgya gyorsan és olcsón lé- [ tesíthető vasbetonmennyezet. A csatolt raj­zokon egy példa 1. ábrán hosszmetszetben, 2. ábrán fölülnézetben, 3. ábrán alulnézetben és 4. ábrán keresztmetszetben van föltün­tetve. Az ismert módon elhelyezett (a) vastar­tők (vagy vasbetontartjók) közé a tartjókra közelítőleg merőlegesen az (u) vasbeton­testek úgy helyeztetnek el, hogy végeikkel egy-egy (a) tartóra támaszkodnak. A vas­betontestek U keresztmetszetűek (4. ábra) és hosszanti oldalukon (b) köldökkel bír­nak, mely mindegyik oldalon egy-egy tel­jes hullámot képez. Belátható, hogy az egymás mellé helyezett betontestek (b) köl­dökei a 4. ábra értelmében egymásba fog­nak s a terhelést a szomszédos beton­testre is átviszik, ami a terhelt betontest alján alkalmazott vakolat lepattogását há­rítja el. A (d) bordákon helyenként mélyedéseket létesítünk s az elhelyezett szomszédos bor­dák e mélyedéseibe ágyazzuk a hangtom­pító (f) alátéteket (2. és 1. ábra), melyek a vakpadlót és parkettát stb. alátámasztó -vánkosfákat hordják. A padozat és a be­tontestek közti tért nem töltjük ki. [ A betontestekbe ismert módon ágyazott (c) vasszálak vagy vasháló végeit a test hossziránya értelmében túlnyúlni hagyjuk a betontesten magán. A betontest a tartók közé vízszintesein, de ferde helyzetben he­lyezzük be s a tartók közt azokra közelí­tőleg merőleges helyzetbe fordítjuk úgy, hogy végeik a két tartó als'ó öveire tá­maszkodnak. Ha a betontesteket teljesen merőlegesen helyezzük el, az ellentétes sar­kok betompítandók. Az elhelyezett vasbetontestek (e) vas­szálaknak végei a tartók talpa alá nyúl­nak és jó vázat nyújtanak a talp borítá­sára szolgáló vakolatnak. A betontestek és a tartó közét az 1. ábra értelmében ha­tó nn a 1 kicsömöszöljük, a testek közeit ce­menttel kiontjuk s végül a padlót a fönt jelzett módon helyezzük el. A betontestek vasszálait bebetonozott kengyelek kapcsol­ják össze. Az (e) vasszálnyúlványok he­lyett a betontestet magát orrtégla mód­jára is kiképezhetjük. A köldökök helyett ugyan léc és horonykapcsolást is lehetne alkalmazni, ez azonban kevésbbé célszerű. Az elrendezés előnyei: a) a befalazott vastartókra azonnal lehet állványozni; b) igen gyorsan készíthető; c) igen könnyű, aránylag olcsó;

Next

/
Thumbnails
Contents