51214. lajstromszámú szabadalom • Önműködő oldalstabilizáló berendezés sárkányröpülőgépekhez

Megjelent 1911. évi február hó 22-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 5 1214. szám. V/h. OSZTÁLY. Önműködő oldalstabilizáló berendezés sárkányröpülőgépekhez. MARÉK JÓZSEF ÉS TEMESVÁRY SÁNDOR MŰEGYETEMI HALLGATÓK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1910 május hó 7-ike. Találmányunk tárgya oly önműködő ol­dalstabilizáló berendezés merev szárnyakkal (tartófölületekkel) bíró sárkányrepülőgépek­hez. melynél a szárnyak a vezető szemé­lyes közbelépése vagy külön segédfölületek alkalmazása nélkül mindig biztosan meg­maradnak az egyensúlyi helyzetben, vagy az egyensúlyi helyzetbe azonnal önműkö­dően visszatérnek, ha abból bármely okból kitértek volna. Ebből a célból az egymás­sal mereven kapcsolt szárnyak a repülőgép vázának függélyes hosszanti középsíkjában elrendezett, lejtős vagy vízszintes tengely körül akként vannak ágj'azva, hogy a szár­nyak szimmetriatengelye a forgástengely körül kúp- vagy hengerfölületen mozogjon, mikor a szárnyak egyensúlyi helyzetükből kilépnek. Minthogy eme berendezésnél a. szárnyak szimmetriavonala a függélyes kö­zépsíkból a szárnyak minden elfordulásánál a lefelé forgó szárny oldala felé kilép, az épen mélyebben fekvő szárnyra emez el­rendezés következtében nagyobb fölhajtó erő fog hatni, mint a másik szárnyra úgy. hogy a szárnyak is normális helyzetükbe fognak visszatérni, mi az önműködő oldal­stabilizálást biztosítja. Ez a berendezés egyaránt alkalmazható egyenes, vagy a szimmetriatengelyben V-alakban megtört szárnyak esetében, ez utóbbi esetben azon­ban a V-alakű szárnyak szimmetriatengelye közvetlenül a ferde forgástengelybe is es­­hetik, mikor a stabililzálást nem a szim­metriatengely helj7zete megváltozásának, hanem a beesési szög megváltozásának kö­vetkezménye, mely annál kisebb lesz, mi­nél inkább közeledik az emelkedő szárny függélyes állásához. Ebben a mértékben fog a másik szárnyra ható fölhajtó erő is növekedni, mely azután a szárnyakat az egyensúlyi helyzetükbe állítja vissza. A csatolt rajzon ez a stabilizáló beren­dezés V-alaban megtört szárnyakkal el­látott repülőgépnél alkalmazva sematikusan két foganatosítási alakjában axonometrikus képben látható, nevezetesen az 1. ábrán ferde, a 2. ábrán vízszintes tengellyel biró repülő­gép foganatosítási alakját mutatja be. A csatolt rajzokon (a) repülőgép váza, (b) a szárnyai, (c) szimmetria tengelye és (d) az (a) repülőgépvázban magában fix módon ágyazott forgástengely. Az 1. ábrán (d) a forgástengely,, mely a beesési szög alatt hajlik a vízszinteshez, de a haj 1 ás szög kisebb is lehet. A (b) szár­MDAHIBAS

Next

/
Thumbnails
Contents