51159. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolóberendezés drótnélküli távírók jelzőállomásai számára

Megjelent 1911, évi febrnár hó 17-én, MAGY. g&g KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMILEIRAS 51159. szám. VIJ/j. OSZTÁLY. Kapcsoló berendezés drótnélküli távírók jelzőállomásai számára. NEBELSCHUTZ-HAMMONIA G. M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1900 december hó 7-ike. Jelen találmány tárgya drótnélküli táv- | irók jelzőállomásain, pl. vasúti vonatokon, időjelző állomásokon, hajókon, katonai elő­őrsökön stb. alkalmazható kapcsoló beren­dezés. Az ilyen jelzőállomásoknak tetsző­leges számú más állomásokkal oly módon kell jeleket kicserélniük, hogy a jelzéseket ne csak fölfoghassák, hanem egyúttal ki is küldhessék. Ezen célból a készülékek úgy vannak berendezve, hogy a jeladó és jel­fogó fölváltva kapcsoltatik be. Mivel az egyes állomások jelfogóinak minden más állomás által küldött jelekre reagálniok kell, az egyes állomások jelfogóit nem csak az idegen állomások jeladói, hanem a saját ál­lomás jeladója is befolyásolja. Hogy most már megkülönböztethessük, hogy vájjon a jelfogó, vagyis a fritter vagy koharer még a hozzátartozó jeladó által kibocsátott hul­lámok utóhatása alatt áll-e, vagy pedig a jelfogási időszak alatt egy idegen jeladó által befolyásoltatott, a frittert, saját állo­másának minden jeladási időszaka után, árammentessé kell tenni, nehogy a fritter a saját állomásából kiküldött hullámok meg­szűnte után is áramvezető maradjon és a jelfogó áramkörnek erre következő bekap­csolásakor a jelzőkészülékeket a saját állo­másából kiküldött hullámok alapján műkö­| désbe hozza. Ezen célból jelen találmány szerint a fritter a jeladó áramkör minden zárása után megrázatik úgy, hogy áramta­lan lesz és a jelfogó áramkörnek erre kö­vetkező bekapcsolása alkalmával csak ak­kor ad jelt, ha a frittert egy másik ál­lomásból kiküldött hullámok találják. Cél­szerű a frittert mechanikai úton megkopog­tatni, mivel az elektromágnes vagy elektro­mágnetikus kalapács segélyével való mű­ködtetés esetén az önindukció a fritter megkopogtatását hátráltatja úgy, hogy a jeladási és jelfogási időszakok gyors válta­kozása mellett előfordulhat, hogy a fritter még nem vált árammentessé, mikor a jel­fogási időszak már megkezdődik. Ez okból a fritternek mechanikai úton mozgatott ele­mek segélyével való megkopogtatása elő­nyösebb, azonban szükség esetén a fritter­nek elektromágnes segélyével való megko­pogtatása is elegendő. A találmány tárgyának egy kiviteli pél­dáját a mellékelt rajz tünteti föl, me­lyen az 1. ábra forgó kontaktustárcsával bíró be­rendezést, a 2. ábra pedig ide-oda járó kontaktusszer­kezettel bíró berendezést mutat. Az 1. ábra szerint az (1) henger (2) ten

Next

/
Thumbnails
Contents