51159. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolóberendezés drótnélküli távírók jelzőállomásai számára

_ 286 — gelyét a (3) szíjtárcsa hajtja. Az (í) hen­geren (4, 5, 6. 7) kontaktusok vannak el­rendezve, melyekhez a (9, 10, 11, 12) ke­fék súrlódnak. A. (4) és (6) kontaktusod egymással összeköttetésben állnak, úgyszin­tén (5) és (7) kontaktusok is. A föltüntetett helyzetben a (10) és (12) kefék az (5) és (7) kontaktusokat érintik és ennek folytán a (24) jeladót tartalmazó* (23, 26) áramkör zárva van úgy, hogy ezen pillanatban hul­lámok küldetnek ki. Az (1) kontaktushenger forgása közben, ha a (12) kefe a (7) kon­taktus elhagyja, a henger (8) bütyke a (16) emelő alsó végéhez ütközik és ennek kö­vetkeztében a (16) emelő a (15) pont körül elfordul úgy, hogy a külső végén levő (18) kalapács a (21) fritterhez ütközik. A (16) emelő mozgását két (20) ütköző határolja, a (19) tekercsrúgó pedig az emelőt nyugalmi helyzetébe húzza vissza. A megkopogtatás folytán a (21) fritter, melyet a (24) jeladó­ból jövő elektromos hullámok áramvezetővé tettek, ismét ávarntalanná válik úgy, hogy midőn az (t) henger tövábbforgása alkal­mával a (6) kontaktus a (11) kefe alá jut, a (22, 25) áramkör a (21) fritter kivételével zárva van és igy, ha egy másik állomás elektromos hullámokat küld ki, akkor a (21) fritter a (22, 25) áramkört zárni fogja és az áramkörbe kapcsolt jelzőkészülékeket mű­ködésbe hozza. A 2. ábra módosított kivitelt tüntet föl, melynél a kontaktusok nem forgó henge­ren, hanem helytállóan vannak elrendezve és egy ide-oda mozgatható (28, 29) tolóka segélyével hozatnak működésbe. A (31,32) kontaktusok a (30) kontaktusrúgóval együtt a (34, 35, 36) jeladó áramkör zárására szol­gáláik. A (28, 29) kontaktus eltolásakor an­nak (38) bütyke a (40) emelő (39) karjához ütközik és az emelő végén levő (45) kala­pács a (46) frittert megkopogtatja. Ha a (28y 29) tolóka a (47, 48) kontaktusok fölé jut, akkor a (49, 50) jelfogó áramkör a (46) fritter kivételével záródni fog úgy, hogy , egy másik állomásról küldött elektromos i hullámok a frittert áramvezetővé teszik. A (28, 29) tolókának visszafelé mozgatása al­. kalmával azonban a frittert, ha áramveze­tővé vált, nem szabad megkopogtatni és ezen célból a (39) emelőkar csukló útján van a (40) emelőkkarral összekötve oly mó­don, hogy a (28, 29) tolóka elhaladásakor a (39) kar a (41) rúgó hatása ellenében ki­térhet. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kapcsoló berendezés drótnélküli távirók jelzőállomásai számára, jellemezve egy emeltyűszerlfezet által, melynek egyik karja a fritter előtt végződik, másik karja pedig az áram-átkapcsoló útjában van úgy, hogy a frittert az illető állo­más jeladási időszakának befejeztével és jelfogási időszakának kezdete előtt megkopogtatja. 2. Az 1. igénypontban védett kapcsolóberen­dezésnek forgó kontaktushengerrel ellá­tott kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a hengeren egy (8) bütyök olykép van elhelyezve, hogy a jeladási időszak befejeztével és a jelfogási időszak kez­dete előtt a (18) kalapács (16) emeltyű­jét elforgatja úgy, hogy a kalapács a frittert megkopogtatja. 2. Az 1. igénypontban védett kapcsoló be­rendezésnek egy kivitelé eltolható át­kapcsolóval, azáltal jellemezve, hogy a kalapács emeltyűjének szabad vége az átkapcsoló egy (38) bütykének útjába esik és rúgós csukló útján van a kala­pács karjával összekötve úgy, hogy a kalapács az átkapcsolónak csak az egyik irányban való mozgatásakor jut műkö-i désbe. • (1 rajzlap melléklettel.) '«IY RÉ8ZVÉNV'ARSA61G * .'OMOAJT >NJO«L>C6TB»

Next

/
Thumbnails
Contents