51156. lajstromszámú szabadalom • Berendezés haladó vonatoknak egymással, valamint az állomásokkal távirati úton való összekapcsolására

Megjelent 1911, évi febrnár hó 17-én, MAGY. KIR SZABADALMI 10® HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51156. szám. Vll/j. OSZTÁLY. Berendezés haladó vonatoknak egymással valamint az állomásokkal távirati úton való összekapcsolására. KLECHNER FERENC TISZTVISELŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 szeptember hó 27-ike. A vasúthálózat manapság már meglehe­tősen tökéletes biztosító berendezésekkel van fölszerelve, melyek a vasúti szeren­csétlenségeket megakadályozni bivatvák. Ezeknek dacára mégis igen gyakran érez­hető annak szüksége, hogy valamely állo­másról egy mozgásban levő vonatra és viszont, továbbá egyik mozgó vonatról a másikra értesítés küldessék, mi egyfelől a vonatközlekedés biztonságát nagy mérték­ben növelné, másfelöl pedig mint a postá­nak és távirdának kiegészítő része is igen fontos szereppel bírnak, mivel ilyen módon a sürgönyi hírszolgálást mozgó vonatokról és vonatokra is teljesíthető volna. Jelen találmány célja fönti föladatnak a gyakorlat céljainak megfelelően való meg­oldása. A találmány lényegében abból áll, hogy minden egyes vonaton egy sürgönyző berendezés van elhelyezve, mely áll egy föladókészülékből (pl. Morze-kulcs) továbbá egy jelzőkészülékből és egy fölvevőké­szülékből az érkezett üzeneteknek leírására.A vonat pályája fölött vagy mellett négy egy­mástól szigetelt vezeték vonul a levegőben vé­gig,melyek közül kettő egy áramforrás sarkai­val van összekötve, kettő pedig rendesen árammentes. Minden egyes vonatról a táv- I írókészülékek kapcsaiból kiindulólag ve­zetékek indulnak a vonaton lévő áramle­szedőhöz,mely menetközben a vágányok fölött kifeszített vezetékeket állandóan súrolja és ilyképen a távírókészülékek kapcsai, vala­mint a vezetékek között állandó vezető összeköttetést létesít úgy, hogy tekintve hogy az egyes állomások távírókészülékei ezen vezetékekkel szintén össze vannak kötve, ezzel megvan adva a módja annak, hogy bármely vonat bármely vonattal vagy állomással közvetett vagy közvetlen össze­köttetésbe léphessen. Mellékelt rajzon van föltüntetve jelen találmány elektromos kapcsolásának válto­zatos rajza: (1, 2, 3, 4) vezetékek közül (1) és (4) vezetékek a (D) áramforrás sarkaival van­nak összekötve, míg a (2) és (3) vezetéke­ket csakis táviratváltás közben járja áram át. (A, B, C) az egyes mozgó vonatokon lévő táviratberendezéseket tüntetik föl, (E), (P) pedig az egyes állomásokon levő taríró­berendezés csoportot. Ezek mindegyike áll a (c) feladókészülékből, a riasztókészülékből, (b) elektromágneses föl vevőkészülékből, melyek kapcsolása a következő: az áram (g) vezetéken I léphet be az áramleszedőből a készülékbe,

Next

/
Thumbnails
Contents