51091. lajstromszámú szabadalom • Váltójelző készülék párhuzamos kapcsolású nyelvekkel bíró kettős váltókeresztezéshez

Megjelent 1911. évi február lió 10-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51091. szám, V a/2. OSZTÁLY. Váltójelzőkészülék párhuzamos kapcsolású nyelvekkel biró kettős váltókeresztezésekhez. ALLGEMEINE ELEKTRICITÁTS-GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. Pótszabadalom a 39900. sz. szabadalomhoz. A bejelentés napja 1910 január hó 20-ika. Elsőbbsége 1909 március hó 18-ika. Jelen találmány tárgya a 39900. számú szabadalomban védett váltójelző készülék további kiképzése, melynél a nyelvek át­állítása közben lehetőleg hosszú ideig fönn­maradó zavaró jelzések idéztetnek elő. Ezen célból a találmány szerint ellenzők, melyek kivágással biró, vagy födőellenzők gyanánt képezhetők ki, oly módon vannak berendezve, hogy röviddel a nyelvmozgás kezdete után zavaró jelzést idéznek elő és ezt mindaddig föntartják, míg a nyelvmoz­gás majdnem vagy egészen befejeződött. Ez a cél vagy a jelző egyik felén lévő nyílások ós födőrészek távolságának vagy szögének különbsége által vagy az ellenző­nek egyenetlen (pl. lökésszerű) mozgása által vagy pedig oly módon is érhető el, hogy az ellenzőt két részből képezzük ki, melyeket külön-külön ós különböző időpon­tokban mozgatunk. Ily módon a 39900. számú törzsszabadalomban védett váltójelző készülékek az ellenzők mozgató szerkezeté­nek vagy elrendezésének csekély megvál­toztatásával hatásos zavaró jelzések előállí­tására használhatók. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak példakép vett foganatosítási alakjai j sémásan vannak föl tüntetve. i Az 1. és 2. ábrákon látható foganatosítási alaknál (b) és (b') lefödő fölületek által be­zárt szög nagyobb, mint a fényátbocsátó (c) és (c') kivágások szöge. Ha a (b, b') födőrészeket, melyek mere­vítés céljából az (a) ívrésszel lehetnek egy­mással összekötve, az 1. ábrán jelzett vég­állásukból kimozdítjuk, a (c, c') fényátbo­csátó nyílások azonnal láthatóvá válnak, minthogy ezek ekkor a nagyobb szöggel biró (b, b') részek közé kerülnek, amint azt a 2. ábra mutatja. Az így előállított zavaró jelzés mindaddig fönnmarad, amíg az ellenző másik végállásába jutott. Ugyanily módon idézhető elő ezen folyamat egyenes vonal­ban mozgatott ellenzőknél is, amennyiben az ellenző mozgá-s irányában elrende­zett födőrészek egymástól való távolságát nagyobbra vesszük, mint a fényátbocsátó részek távolságát. A 3. és 4. ábrán föltün­tetett kivitelnél a (b) ellenző nagysága a (c) vagy (c') kivágásokéval körülbelül azo­nos ; hogy zavaró jelzéseket létesítsünk, az ellenzőt egyenetlenül, pl. lökésszerűen mozgatjuk. A váltó mozgás kezdetén a (b) ellenző j azonnal a két (c) és (c') kivágások között i lévő állásba ugrik, amint ezt a 4. ábra

Next

/
Thumbnails
Contents