50828. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagy fényerősség létesítésére közönséges gáznyomás alatt égő izzófényű gázlámpáknál

Megjelent 11) 11. évi január lió 19-én. MAGY. ggsj KIR. SZABADALMI fgg f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50828. szám. II/d. OSZTÁLY. Eljárás nagy fényerősség létesítésére közönséges gáznyomás alatt égő, izzófényű gázlámpáknál. LUCAS PAUL MÉRNÖK SÜDENDEBEN. A bejelentés napja 1910 január hó 28-ika. Az izzófényű gázlámpák összes lángzói­nál a gáz az elégés előtt bizonyos meg­határozott légmennyiséggel keveredik ösz­sze, melynek nagysága a lángzó nemétől függ. Ha ia gáz az elégés előtt kb. 6 rész levegővel elegyíttetik, akkor a lehető leg­nagyobb abszolút lánghőmérséklet létesül, egyúttal iazonban a gázlégkeverék robba­nási határának és robbanási sebességének legnagyobb mértékei adódnak ki. Ezen rob­banási sebesség mp.-en;ként majdnem 4m. Ezért annak meggátlása céljából, hogy a láng a lángzófejen át a keverő] szájcső felé visszacsapjon, a lángzó szájábíól ikir tóduló gázlégkeveréknek 4 m.-nél jóval nagyobb sebességet és pedig fölfelé nyúló lángzóknál kb. 6 m., függő lángoknál p&­dig kb. 8—9 m. sebességet kell adni. Másodpercenkénti 6—9 m. kiáramlási se­bességet elérendő, a gázlégkeveréket kü­lön motorok vagy komprimáló szerkezetek segélyével sűríteni kell, mert a lángzlófej­ben szükségelt, 10—15 mm. vízoszlopnak meigfelelő nyomást a közönséges nyomás alatt kiáramló gázzal vagy huzamcsövek alkalmazásával elérni nem lehet. A jelen találmápy tárgya már most oly eljárás közönséges nyomás alatt égő, izzó­fényű gázlámpák üzeme számára, mely nagy fényerősség létesítését teszi lehetővé anélkül, hogy a gázlégkeverék beszorítá­sára motorokat vagy komprimáló szerké­zeteket kellene alkalmazni és mely egyút­tal a lángnak különben gyakori vissza­csapásának meggátlása által; a lámpáknak tökéletes üzembiztonságát nyújtja. Ezen célból a találmány szepint a lángzó lángjához a keverőcső útján oly gázlégke­veréket vezetünk, mely a robbanási határ alatt van és pl. 1 rész gázt és 1 rész le­vegőt tartalmaz, míg a gáznak; tökéletes elégéséhez szükséges kiegészítő légmeny­ny is éget (egész 5 rész levegőt) az elégés közben, csupán egy, a lángzíó szájánál jó­val szélesebb kürtő huzama segélyével, nagy sebességgel vezetjük a lánghoz. A légritka gázlégkeverékkel az elégés köz­ben keverendő kiegészítő légmennyiségek hozzávezetéséhez a nagy harántmetszettel biró lángzónák alkalmazásására van szük­ség, mely ezen célból több, bizonyos kö­zökben egymás mellett elrendezett kis lángzócsőből áll, melyek szabad végükön a gázlégkeveréket bocsátják ki, míg a ki­egészítő levegő ezen kis lángzfóosövek kö­zötti sok hézajg útján az említett, nagy átmérővel biró és elejgendő ma^as kürtő hatása alatt szávatik be.

Next

/
Thumbnails
Contents