50828. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagy fényerősség létesítésére közönséges gáznyomás alatt égő izzófényű gázlámpáknál

— 2 — A mellékelt rajzban egy, a találmány tárgyát képező eljárás foganatosítására szolgáló izzófényű gázlámpa van föltün­tetve. Az 1. ábra a lángzonak függélyes met­szete. A 2. ábra metszet az 1. ábrának 2—2 vo­nala iszerint. A 3. ábra az egész lámpának részben füg­gélyes metszete, részben nézete. A gáz a (2) gázvezető csőnek (1. ábra) (1) szájcsövéből, közönséges nyomás alatt, a (3) keverő csőbe áramlik, melyet a (2) csővel a (4) tok köt össze. A ,(4) tokba két oldalas (5) légbebocsátió cső torkol, melyekből az (1) száj cső útján kitódulló gáz csekély légmennyiséget (1 rész gáz majdnem 1 rész levegőt) szív magával. Ezen gázlégkeverék a (3) keverő cső út­jain ;az ennek íalsp végén elrendezett (6)' kamrába áramlik, mely a lefelé nyúló (7) lángzóba torkol. Ezen lángzó igen sok egy­más mellé sorakozó kis (8) , csőből (2. ábra) áll, melyek között a (9) hézagok van­nak meghagyva. A (6) kamrát (1. ábra) és a (7) lángzót a gyűrűalakú (10) tok veszi körül, melybe a kiegészítő légmennyiség bebocsátására szolgáló, oldalas, (11) c&ör v©k torkolnak be. A (ll)1 csöveket a (12) lámpatok (3. ábra) hordja, melyen még a (13) lámpabura és a (14) vetítőernyő függ. A (12) tokra a (15) kiértő van föl­illesztve, melynek átmérője ]a (7) lángzó harántmetszeténél jóval nagyobb és mely­nek a (2) gázvezető csővel „ összekötött fölső vége az égési termékeket kibocsátó (16) nyilasokkal van ellátva. A kiegészítő levegőt ;a kis (8) csövek­nek ialsló végéri kitóduló gázlégkeverék a (15) kürtő hatása (alatti a (11) csövek út­ján szívja be; la beszívott kiegészítő le­vegő a nyilak (1. ábra) irányában) a (10) kamrába áramlik, majd lefelé tódulván, a kis (8) lángzjóc&övek közötti hézagok útján igen finom elosztásban jut a lánghoz. A (7) Iángaóra, a szokásois módon, a lefelé nyúK (17) izzfóharisnya (3. ábra) vani föl­illesztve. Az égési termékek a nyilak irá­nyában a (15) kürtőbe tódulnak föl és a (16) nyílások útján távoznak. Az elmondottak alapján világos, hogy a leírt lángzó működésénél a lángnak vissza^ csapása lehetetlen, mert a (7) lángzó kis (8) csöveinek szájából kitódulja gázlégke­verék explodálhatatlan és ia tökéletes el­égéséhez szükséges kiegészítő légmennyi­séget csak ezen a helyen kapja. A (7) lángzónak nagy harántmetszete folytán a (15) kürtőnek szívó hatása ele­gendő arra, hogy a gázlégkeverékkel a gáznak tökéletes elégéséhez szükséges ki­egészítő légmennyiség elegyíttes&ék. A részletezett eljárás foganatosítására szolgáló lángzó, valamint maga a lámpa a szerkezeti részletek tekintetében a talál­mány keretén belül természetesen sokféle­képen módosítható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás nagy fényerősség létesítésére közönséges gáznyomás alatt égő izzó­fényű gázlámpáknál, melyeknél az égési levegőnek egyik része a keverő cső és az ezzel összekötött, egymás mellett elrendezett, nagy harántmetszeten el­osztott kis lángzóosövek útján, további része pedig ezen kis csövek között ve­zettetik a lánghoz, jellemezve azáltal, hogy a lánghoz a keverőcső és a kis lángziócsövek útján vezetett gázlégke­veréket a robbanási határ ala,tt tartjuk, míg a gáznak tökéletes elégéséhez szük­séges kiegészítő légmennyiséget a kis lángzócsövek közötti hézagok útján, csu­pán egy, a lángzó szájánál nagyobb ha­rántmetszettel biró kürtő huzama segé­lyével, nagy sebességgel szívatjuk be. 2. Az 1. alatt igényelt eljárásnak egy fo­ganatosítás! alakja, jellemezve azáltal, hogy a lánghoz első sorban vezetett gáz­légkeveréket akként szabjuk meg, hogy 1 térfogat gázra majdnem 1 térfogat levegő jusson és hogy a lánghoz a lángzó szájánál egészen 5 térfogatnak megfe­lelő kiegészítő légmennyiséget vezetünk. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Bndapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents