50791. lajstromszámú szabadalom • Pormentesítőkészülék cséplő és hasonló mezőgazdasági gépek számára

Megjelent 1911. évi január hó 13-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRAS 50791. szára. X/a. OSZTÁLY. Pormentesítő készülék cséplő- és hasonló mezőgazdasági gépek számára. GMELIK ALOIS EMIL MAGÁNZÓ KÖNIGSTADTLBAN. A bejelentés napja 1910 február hó 9-ike. A cséplőgépeknél eddig alkalmazott por­szívóberendezéseknek különösen a nagy teljesítményű verőlécrendszereknél, az a hátrányuk, hogy a cséplődob forgó moz­gása folytán a por a kicsépelt szalmarészek teljes vastagságára szétoszlik és a szalmá­ról a szalmarázók fölöt különválik. A por­nak a teljes szalmarétegből való tökéletes különválasztására erélyes hatású szívó­készülékre van szükség, mely viszont szal­maszálakat is ragad magával, mi rövid idő alatt üzemzavart okoz. A szívókészülék szívóerejét csökkentve azonban a pornak egy része átmenetileg bent marad a ki­csépelt terményben, mely por csak később távozik el. Jelen találmány célja fenti hátrányokat teljesen kiküszöbölni és ezt azáltal éri el, hogy a szívókészülék szívónyilása és a távozó kicsépelt termény közé egy rostélyt vagy ehhez hasonlót rendez el, mely a termény távozási irányában állandóan mo­zog és a terményhez képest előre siet és jelenléte által a szívó áramnak szalma­szálakat való magávalragadását megaka­dályozza. A találmány egyik példaképeni kiviteli alakjának függélyes hosszmetszetét a rajz 1. ábrája, 2. ábra függélyes keresztmet­szetet 1. ábra A—B vonala szerint tün­tet föl. Az (1) cséplődob fölött szokott módon a (2) szekrényben elhelyezett (3) szívókészülék van "elrendezve. A (2) szekrényen keresztül halad két (5) tengely, melyek (4) csapágyak­vannak ágyazva és mely tengelyekre külön­külön, két-két (6) lánckerék van ékelve.. A (6) kerékpárok körül egymással pár­huzamosan két végtelen (7) lánc fut. A két láncnak megfelelő szemei egy-egy teljes vagy áttört ferde (8) lemezcsappantyút hordanak. A (8) csappantyúk összességük­ben végtelen redőnyt alkotnak. E helyett a két (7) lánc végtelen rúdrostélyt, vagy hasonló rácsszerkezetet, vagy drótszövetet is hordhat. A láncok úgy fölül, mint alul­ról a szekrény falaihoz erősített (9) lécek, által védetnek az ellen, hogy szalma jut­hasson a láncszemek közé. A (6) lánc­kerekek meghajtása vagy a rajzon föltün­tetett módon a (3b) szívótengelyről, (3a> azalaghajtással vagy pedig a cséplőgépnek valamelyik tengelyéről történik. A légáram által a (8) csappantyú ill. a rostélyrúdak felé vont szalmát, az elmozgó élek állandóan súrolják és ezáltal megaka­dályozzák, hogy a szalmarészek a szívó­készülék csövébe jussanak. Hogy továbbá

Next

/
Thumbnails
Contents