50549. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet beszélőgépek tűjének a membránnal való összekapcsolására

Megjelent 19JLO. évi december hó 24-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI WSS[ HIVATAL SZABADALMILEIRAS 50549. szám, IX/d. OSZTÁLY. Szerkezet beszélőgépek tűjének a membránnal való összekapcsolására. LUMIERE LOUIS GYÁROS LYONSBAN. A bejelentés napja 1909 november hó 23 ika. A jelen találmány tárgya szerkezet be­szélőgépek tűjének a membránnal való ösz­szekapcsolására. A találmány célja a tű és a membrán közti kapcsolatot akként kiképezni, hogy nagy átmérővel biró membránok alkalma­zása esetén is azok teljes intenzitásukkal rezeghessenek anélkül, hogy a tűkapcso­latnak a membránnal való összeköttetési pontja a membrán síkjára merőleges vonal­tól tetemesen eltérő vonalban rezegne. A találmány szerint szerkesztett, a mem­bránt a tűvel összekötő szerkezet egy vagy több, a membránnal való összeköttetési pont és a tűnek rezgési tengelye között el­rendezett rugalmas kapcsoló elemet tartal­maz, melyek igen kis elhajlást engednek meg. A mellékelt rajzban a találmány tárgya három foganatosítási alakjában van vázla­tosan föltüntetve. Az : 1. ábra a találmány tárgyát képező szer­kezet egyik foganatosítási alakjával ellátott hangszelencének részben oldalnézete, rész­ben metszete. A 2. ábra egy másik, a 8. ábra egy harmadik foganatosítási ala­kot láttat. Az (1) membrán (1. ábra) a hanghullá­. mok registrálására, ill. reprodukálására szol­gáló (2) hanglemezzel párhuzamosan van elrendezve. A (3) tű és a membránnak (4) i összeköttetési pontja közötti kapcsolószer* I kezet az (5) él körül rezeg, j A tűtartóból a (7) kar nyúlik ki, mely­nek külső vége és a (4) pont között a (8) kapcsolórúd van elrendezve, melynek kiéle­zett vége a (7) karnak V-alakú (6) hornyá­ban van ágyazva. Világos, hogy abban az esetben, melyben a (2) hanglemez kiálló és mélyített felület­kiképzéssel előállított azaz az Edison-féle hangvonallal van ellátva, az utóbbi nyo­mában járó (3) tű hatása alatt a (7) karnak külső vége megemelkedik és sülyed. En­nek folytán a (8) kapcsolórúd az (1) mem­bránt rezgésbe hozza. Abban az esetben azonban, midőn a ber­lini typusu hanglemezt alkalmazunk és en­nek megfelelően a hangszelencét az (1) membrán síkjában 90°-kal elforgatjuk, a hangvonalhoz ennek a (3) tűvel való érint­kezési pontjában vont érintő merőleges lesz arra az érintőre, mely az előbbi esetben a hangvonalhoz ennek a tűvel való érintke­zési pontjában van vonva. Ennek megfele­lően a (3) tű az előbbi esethez hasonlóan fog rezegni és a (7) kar emelkedni és

Next

/
Thumbnails
Contents