50549. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet beszélőgépek tűjének a membránnal való összekapcsolására

sülyedni fog, minek folytán az (1) mem­brán az előbbi esethez hasonló rezgéseket végez. Az ezen szerkezettel ellátott beszélőgép ezek szerint egyaránt alkalmas az Edison­féle és a Berliner rendszerű hangvonalú följegyzések reprodukálására. Abban az esetben, melyben az (1) mem­brán nagy méretekkel bír és a (8) kap­csolórúd a tűtartónak (7) karjával mereven kapcsolódik, a membrán nem lesz képes teljes intenzitásával akként rezegni, hogy a (8) rúdnak a membránnal való (4) össze­köttetési pontja a membrán síkjára merő­leges vonal mentén lengjen ki. Ezen hát­rány kiküszöbölése, azaz a találmány sze­rinti kapcsolószerkezetnek nagy méretekkel bíró membránnal kapcsolatban való alkal­mazhatása céljából a (8) rúd és a (7) kar között a (9) rúgós kapcsolat van elren­dezve. Világos, hogy a (8) rúd és a (7) kar között az élnél történő csekély elfordulást kivéve, játék nem következhetik be. A leírt szerkezetnél az (1) membrán teljes intenzitásával rezeghet és az a szög, me­lyet a (7) kar a (8)j'úddal együtt befut: csekély mértékben módosulhat, minek foly­tán a (4) pont az (1) membránra merőleges vonalban leng ki. A 2. ábrában föltüntetetfc foganatosítási alaknál a rúgós kapcsolat a rövid (10) lemezrúgó segélyével van létesítve, mely­nek végei a (7) karra, ill. a (8) rúdra van­nak erősítve. A 3. ábrában föltüntetett foganatosítási alaknál a rugalmas kapcsolat azáltal van létesítve, hogy a (7, 8) elemek, melyek itt egy darabban vannak készítve, (ll)-nél egy csökkentett harántmetszetű, rúgóként ható darabon mennek át egymásba. Hasonló kapcsolatok létesíthetők a (12) pontnál (1. ábra), vagy a kapcsolószerkezet­nek bármily más, megfelelő pontjánál is. Hogy magát a (8) rudat is rugalmassá tegyük, azt a membránnal való összekötte­tési pontjának szomszédságában a (13) ki­görbített résszel látjuk el. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Szerkezet beszélőgépek tűjének a mem­bránnal való összekapcsolására, jelle­mezve egy, a membránnal összekötött kapcsolórúd és a tűtartó karja között elrendezett rugalmas kapcsolat által, mely a membrán és kapcsolórúd kö­zötti összeköttetési pontnak a membrán síkjára majdnem merőleges vonalban való kirezgését teszi lehetővé. 2. Az 1. alatt igényelt szerkezetnek egy foganatosítási alakja, jellemezve egy, a kapcsolórúd és a tűtartókarja közé ik­tatott rúgóból alkotott rugalmas kap­csolat által. 3. A 2. alatt igényelt szerkezetnek egy fo­ganatosítási alakja, jellemezve egy, az egy darabban készült kapcsolórúd és tűtartó­kar közötti helynek megvékonyítása ré­vén létesített rugalmas kapcsolat által. (1 rajzlap melléklettel.) 'Alj AS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁM BUDWte I ft*

Next

/
Thumbnails
Contents