50514. lajstromszámú szabadalom • Berendezés útáthidalással alkalmazott függő gázlámpáknál a csuklós táplálócsövek behajlásának megakadályozására

Megjelent 191Q. évi december hó 22-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI W&H HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50514. szám. I I/<i. OSZTÁLY. Berendezés útáthidalással alkalmazott függő gázlámpáknál a csuklós táplálócsövek behajlásának megakadályozására. DEUTSCHE GASGLÜHLICHT AKTIENGESELLSCHAFT (AUER­GESELLSCHAFT) CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1909 december hó 24-ike. Elsőbbsége 1909 szeptember hó 2-ika. Útáthidalásokoi fölfüggesztett lámpáknál a táplálócsövek középcsuklóit a behajlás meggátlása végett kötélen erősítik meg, a mely rendesen egy a házhomlokzaton meg­erősített görgőn fut. A rajz 1. ábráján ilyen berendezés van föltün­tetve. A (g) középcsukló az (s) kötélen van megerősítve, amely az (r) görgőn fut úgy, hogy a csővezeték (a) szárai be nem ha­jolhatnak. Ez a berendezés azzal a hátrány­nyal jár, hogy az (s) kötél húzóhatása hegyes szögben érvényesül a csőcsuklóhoz és ennélfogva a kötél és a csuklórészek nagyobb igénybevételének vannak alá­vetve. A találmány tárgya olyan berendezés, amelyeknél a húzóerő a csuklóknál függé­lyesen vagy megközelítőleg függélyesen föl­felé irányul. Ezt azzal érjük el, hogy a futómacskán kívül, amely a lámpát hordja, még egy segédmacskát alkalmazunk, ame­lyen a csőkapcsolást bordó kötél számára való görgő van megerősítve. A 2. ábra a találmány egyik foganatosítási alakját tünteti föl, hol (d) feszítőkötél, amely ismert módon az utat az egyik ház­sortól a másikig áthidalja és amelyen a (k) futómacska mozog. A (d) feszítőkötelen már most az (i) segédmacska van elrendezve, amelyet az (1) lánc vagy más efféle a (k) főmacskával köt össze. Az (i) segédmacska az (r) görgőt hordja, amelyen a (g) csukló­val összekötött (s) kötél fut. Ha a leeresztett lámpát pl. a pontozottan rajzolt helyzetből fölhúzzuk akképen, hogy a (k) főmacskát a (t) kötél útján jobbra mozgatjuk, úgy egy­idejűleg az (1) lánc révén a (k) főmacskával összeköttetésben álló (i) segédmacska is ugyanazon irányban mozog és ennek foly­tán a (g) csuklót az (s) kötél segítségével fölhúzza. Eközben a húzóhatás a (g) csuk­lóra mindig függélyesen vagy közel füg­gélyesen fölfelé érvényesül és így az erő.­hatás a csuklón és az (s) kötél sokkal ki­sebb, mint amikor a húzás iránya oldalt hegyes szögben megy végbe, mint az isme­retes berendezésnél. A (g) csőcsuklónak és az (a) csuklószá­rak súlya következtében az (s) kötélben föllépő lefelé irányuló húzóerő a (b) ellen­súllyal kiegyensúlyozható. A (g) csuklónak túlmagasra való fölhúzását megakadályoz­hatjuk azáltal, hogy esetleg az (i) segéd­macskán a (g) csukló számára ütközőt ren­dezünk el. A lámpa leeresztésekor végbemenő folya-

Next

/
Thumbnails
Contents