50450. lajstromszámú szabadalom • Eljárás takaréktűzhelyláb előállítására

Megjelent 1910. évi december hó 17-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI JBN HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50450. szám. II/h. OSZTÁLY. Eljárás takaréktűzhelyláb előállítására. EGLE VINCE KERESKEDŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 augusztus hó 20-ika. Az eddig ismert takaréktűzhelylábak ön­tés útján készülnek, vagy pedig egyszerű szögvasakból állíttatnak elő. Az öntött ta­karéktűzhelylábak nagy hátránya költsé­ges voltuk mellett nagyfokú törékenysé­gük, amely a szállítást megnehezíti és megdrágítja, használat közben pedig óva­tos elbánást tesz szükségessé, mindamel­lett az ilyfajta lábak használat közben igen gyakran eltörnek. A szögvasakból készült takaréktűzhely­lábak ugyan nem törékenyek, előállításuk is valamivel olcsóbb, mint az öntött lá­baké, ezeknél azonban ismét azon hátrány mutatkozik, hogy a takaréktűzhelynek nem adják meg a szükséges stabilitást, azon­kívül pedig külsejük is kevésbbé díszes úgy, hogy csak kisebb méretű, könnyebb és olcsóbb takaréktűzhelyekhez alkalmaz­hatók. A találmánybeli eljárás célja az öntött vaslábakhoz hasonló díszes külső mellett a szögvaslábak szilárdságával és emellett igen nagy stabilitással biró takaréktűzhely­lábaknak gépi úton, sajtolás által való elő­állítása. A találmány lényege abban van, hogy a takaréktűzhelylábat megfelelő formada­rabból olykép állítjuk elő sajtolás útján, hogy a lábnak a tűzhelytestbe nyúló és abban való rögzítésre szolgáló része szög­vasalakú, a többi része pedig megközelítő­leg a Zores-vas keresztmetszetével bír. A közelítőleg Zores-vaskeresztmetszet meg­választását az indokolja, hogy míg ez egy­részt lehetővé teszi a tetszetős kivitelt, másrészt a lábnak minden lehető igénybe­vétel ellen közel egyenlő szilárdságot köl­csönöz. Az új takaréktűzhelyláb a mellékelt raj­zon van föltüntetve, és pedig az 1. ábra a láb előállítására szolgáló formadarabot, a 2. ábra pedig a készen sajtolt lábat mu­tcltj ct9 '3/ 3. és 4. ábrák a 2. ábra III—III, illető­leg IV—IV vonalai szerint vett kereszt­metszetek. A találmánybeli eljárás szerint először is vasbádogból, az 1. ábrán rajzolt forma­darabot állítjuk elő csákozás útján, vagy pedig más megfelelő módon. A formadarab az (a) fejrészből, (b) törzs­ből és (c) talprészből áll, amelyeket saj­tolás útján a megfelelő alakra hozunk, és pedig az (a) fejrészt szögvaskeresztmetsze­türe, a (b) részt célszerűen lefelé csök­kenő méretű közelítőleg Zores-vas kereszt-

Next

/
Thumbnails
Contents