50268. lajstromszámú szabadalom • Beállítható nyakjárom marhaigák számára

Megjelent 1910. évi november hó '44-én. MAGY. SZABADALMI IvIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 50268. szám. X/a. OSZTÁLY. Beállítható nyakjárom marhaigák számára. MESTITZ ARTHUR MÉRNÖK RAUDNITZBAN. A bejelentés napja 1910 február hó 28-ika. Elsőbbsége 1909 junius hó 29-ike. Jelen találmány tárgya beállítható nyak­járom marhaigák számára, melynek két része jelen találmány értelmében üreges szel,­vénnyé alakított bádoglemezből készül és a járom közepét alkotó végével egymásba van tolva, mimellett a belső Végek körív szerint vannak alakítva és közös forgás­csap körül kilendíthetők úgy, hogy oldalfa­laiknak lyukain átdugott pecek segélyével a kivánt rézsútosságban rögzíthetők. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak néhány kiviteli példája van föltün­tetve, nevezetesen ,az 1. és 2. ábrák oly nyakjárom előlnézetét és oldalnézetét ábrázolják, melynek ke­resztmetszete zárt üreges szelvény, a S—6. ábrák pedig nagyobb léptékű ke­resztmetszetek az 1. ábra B—B C—C, D—D, illetve A—A vonalai szerint; [a 7. ábrán egy U-keresztmetszetű nyak­járom elölnézetben van föltüntetve, a 8. és 9.. ábrák pedig keresztmetszeteket tüntetnek föl a 7. ábra E—E, illetve F—F vonalai szerint, a 10. ábra egy további kiviteli alak ke­resztmetszete, az Útszelvény szárait mere­vítő összekötő lappal. A vékony bádogból sajtolás által előállí­tott (1) és (2) járomrészek a járom köze­pét képező (3, 4) belső végeiken 'U-alakú keresztmetszettel bírnak; a két (3, 4) ke­resztmetszet úgy van méretezve, hogy az egyik a másikba tolható. Az egymásba du­gandó végszelvényeken az iga középtenge­lyében az (5) csap van átvezetve, mely; a járomrészek forgáscsapjául szolgál. Ennek megfelelően a belső járomvégek fölső kör­vonalai az (5) csapok tengelyében fekvő középponttal leírt körivek és a jármok az (5) csapok körül kilendíthetők. A járomrészeknek a kivánt rézsútosság­ban való beállítására a külső (3) járomr részben és pedig az (5) csap tengelyén át­menő járomközépvonalban két (6) lyuk és a belső (4) járomrészben több (7) lyuk van kiképezve, melyek úgy vannak elosztva, hogy a járomrészeknek kisebbr-nagyobb szöggel való kilendítésénél mindenkor |egy (7) lyuk kerül szembe egy (6) lyukkal, hogy a (8) pecket át lehessen dugni, mely mint-' den szándékolatlan elállítást megakadályoz. Ily elreteszelő pecek gyanánt célszerűen csavarcsapot alkalmazunk, minthogy a csa­varanya meghúzásával a járomrészek ol­dalfalait egymáshoz szoríthatjuk, úgy, hogy ezen fölületek már az így előálló súrlódás folytán is egymáson tartanak és a nyomás a (6, 7) lyukakban kisebbé válik. A lyuk-

Next

/
Thumbnails
Contents