50268. lajstromszámú szabadalom • Beállítható nyakjárom marhaigák számára

bélésben a fölületi nyomást azonban a (3) rész külső fölületén, illetve a (4) rész belső falán megerősített merevítő lemez­kék vagy megfelelő áthajlítás által is le­het csökkenteni, hogy a lyukak nyomás ál­tal való eltorzulását elkerüljük. A járomrészek középső részükben zárt (kerekded vagy szögletes) keresztmetszete tel (1—6. ábrák), vagy ugyancsak U-ke­resztmetszettel bírhatnak (7—9. ábrák). A (9) végek az első esetben célszerűen ugyancsak zártak, vagy pedig, mint azt a 7. ábrán látjuk, U-alakban végződhetnek. Mindkét kiviteli alaknak az ismeretes villa­szerű végekkel szemben az az előnye, hogy törés ellen nagyobb biztonságot nyújt; tö­rés veszélyének ezen szerszámokat lökés, esés vagy efféle gyakran kiteszi. A hám­istrángok megerősítésére a külső járom­végekben a (10) fülek vagy a (11) csa­pok vannak elhelyezve. Hogy a járomnak a (12) igapárnára gya­korolt fölületi nyomását csökkentsük (és egyszersmind lehetővé tegyük a párnának a járommal való összeköttetését, a magas­bított szelvénnyel biro járomrészeket a párnákon fölfekvő részeiken (13) lapos vas­lemezekkel látjuk /el. A csőalakú nyakjármok legcélszerűbben I sajtolt és azután autogén úton hegesztett I bádogból készülnek. A zárt keresztmetsze­teket azonban a 10. ábrán látható módon az Útszelvény behajlított szárvégeire rá­hajlított (14) lemezek segélyével is előál­líthatjuk. Ily vékony bádogból alakított jármok az ismeretes öntött jármokkal szemben azt a nagy előnyt nyújtják, hogy ugyanazon szilárdság mellett sokkal köny­nyebbek. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Beállítható nyakjárom marhaigák szá­mára, azáltal jellemezve, hogy (a zárt vagy nyitott üreges szelvénnyé alakított bádogból álló két járomrész a járom kö­zepét képező végével egymásba van tolva és közös forgáspont körül kilen­díthető. 2. Az 1. igényben védett nyakjárom foga­natosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a két egymásba tolt járomrész oldalfalaiban lyukak vannak kiképezve, melyeken a kivánt járomhelyzet rögzí­tésére pecek dugatik át. 3. Az 1. igényben védett nyakjárom fo­ganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a hámistrángok megerősítésére szolgáló külső járomvégek zárt vagy lefelé nyitott keresztmetszettel bír­nak, hogy a járom törését vagy begör­bülését megnehezítsük. (1 rajzlap melléklotía'.) MLUI BlnvlHl „RAASXjO MYOMDÁJ. POIUPISTBÍ % 'A

Next

/
Thumbnails
Contents