50081. lajstromszámú szabadalom • Csapágy vasúti járművek számára

Megjelent 191Q. évi október hó 391-án. MAGY ggg. KIR. SZABADALMI WB HIVATAL SZABADALMILEIRAS 50081. szám. V/b. OSZTÁLY­Csapágy vasúti járművek számára. MAGYAR WAGG0N- ÉS GÉPGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG GYŐRÖTT ÉS NÁDAS RÓBERT MÁV. FÖLÜGYELŐ SZOMBATHELYEN. A bejelentés napja 1909 október hó 27-ike. A jelen találmány tárgya csapágy vasúti járművek számára, melynél a tok a kocsi­tengely végét sisak módjára veszi körül és egy záró elemmel bír, mely az arcvér­tekhez hasonlóan mozgatható el, szerszá­mok igénybevétele nélkül húzható ki és tá­volítható el. Ezáltal a csapnak alsjó része a záró elemnek és az olajtartónak eltávo­lítása után nyomban szabaddá válik, míg a tulajdonképeni csőalakú tok, csekély megemelése és a portömítés leszerelése után lehetővé teszi, hogy a csapágycsészét ennek a csap körül eszközlendő lefelé for­gatása segélyével, azonnal ki lehessen venni. Ezen szerkezeti megoldás azzal az előny­nyel bír, hogy a megemelés nem egy él, hanem a toknak alsó csőalakú, legerősebb része körül történik, mely a megemelés­kor törés vagy elgörbítés ellenében töké­letes biztonságot nyújt. A tok éppen azo­kon a helyeken van tetemesen megvasta­gítva, melyeken annak a csapágyvilla által átvitt összes igénybevételt föl kell vennie, amikor is egyúttal az üzem közben foga­natosítandó ellenőrzés vagy esetleg szabá­lyozás céljából a csapot könnyen és ele­gendő mértékben lehet szabaddá tenni. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föltün­tetve. Az 1. ábra a csapágytokot a csapágycsészé­vel, a portömítő tárcsával és a kenő szer­kezettel együtt, hosszmetszetben, a 2. ábra harántmetszetben láttatja, a 3. ábra a portömítő tárcsának elölné­zete, a 4. ábra a portömítő tárcsát és az azt rögzítő szerkezetet harántmetszetben, az 5. ábra elölnézetben láttatja, a 6. ábra a spirális vezeték segélyével vezetett kenő szerkezetnek harántmet­szete, a 7. ábra a függélyesen elrendezett kenő szerkezetnek haránt-metszete. Az (a) tok (1. ábra) alul részben nyitva van és a vízszintes (c) horony segélyével vezetett (b) záró elemet veszi föl, mely a (d) olajtartót és a rugalmasan ágyazott (c) kenő párnát (2. ábra) veszi körül. A tok a kerékhez közelebb fekvő végén, a záró elemet cső gyanánt veszi körül, mely ki­képzés a szokásos kétrészű kengyeles csap­ággyal szemben azzal az előnnyel bír, hogy a csap, dacára annak, hogy azt a tok rész-

Next

/
Thumbnails
Contents