48946. lajstromszámú szabadalom • Kettős szabályozású szabályozószelep

Megjelent 1910. évi május lió 31-én. MAGY. SZABADALMI KíR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 48946. szám 11/ti. OSZTÁLY. Kettős szabályozású szabályozó szelep. i SIMAHÁZI TÓTH JENŐ OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 május hó 28-ika A jelen találmány tárgya oly kettős szabá­lyozású szabályozó szelep, amely főleg gőz-és vízfiitésű fűtőtestek beszabályozására szolgál. Mint ismeretes az ily fűtőtesteknél kivá­\natos, hogy az alkalmazott szabályozó szer­kezet, legyen az szelep, csap vagy tolattyú, kétféleképpen szabályozzon. Az egyik sza­bályozás a szerkezetnek egy előre beállított maximális nyitástól a teljes zárásig való tetszőleges beállítását tegye lehetővé meg­felelően a «meleg» és a «hideg» különböző fokozatainak, a másik irányú szabályozás pedig arra szolgáljon, hogy a maximális Hyitás legyen bizonyos határok közt tet­szőlegesen beállítható, hogy ezáltal a maxi­mális nyitásnál a fűtőtest előtti nyomás legyen a szükséghez képest beszabályoz­ható. A kettős szabályozásnak ily módon való keresztülvitele eddigelé csupán csapoknál és tolattyúknál sikerült, ezeknek alkalma­zását azonban más hátrányok (besülés, be­rágódás) gátolják. Szelepeknél a kettős szabályozásnak az említett módon való ke­resztülvitele még nem sikerült, csupán azon tökéletlenebb elv alapján, hogy maga a szelep csakis a teljes zárás és egy adott, meg nem változtatható maximális nyitás közt állítható be úgy, mint egy egyszerű szabályozású szelep, ezenkívül pedig egy másik szelep vagy tolattyú, esetleg csap van alkalmazva, melynek segélyével az át­ömlési keresztmetszet valamely helyen a tulajdonképpeni szeleptől teljesen függet­lenül, részben vagy egészben elzárható. E szerkezeteknél a második szelep vagy ha­sonló elem beállításával csupán egy ál­landó ellenállást iktatunk be, mely ugyan­azt a fojtást eredményezi, akár kicsiny, akár nagy a tulajdonképpeni szelep nyi­tása, holott a tökéletes szabályozás azt kí­vánja, hogy az elért fojtás mindenkor a tulajdonképpeni szelep nyitásával legyen arányos, ami csak az előbb körvonalazott módon való szabályozással érhető el. A találmány lényege a mellékelt rajz alapján az alábbiakban van részletesen is­mertetve. Az 1. ábra a találmány tárgyának egy példa­képpen! kiviteli alakját tünteti föl és pedig hosszmetszetben. A 2. ábra keresztmetszet az 1. ábra A—B vonala szerint. A 3. ábra egy másik kiviteli alak egy ré­szét ábrázolja hosszmetszetben. A 4. ábra részletrajz.

Next

/
Thumbnails
Contents