48867. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés gyümölcs vagy főzelék főzéséra

Megjelent 1910. évi május hó 24-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jBra HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48867. szám. LV/e. OSZTÁLY­Eljárás és berendezés gyümölcs vagy fó'zelék főzésére. ROBERTS FERDINÁND CHARLES FÖLTALÁLÓ DETRIOTBAN. A bejelentés napja 1909 augusztus hó 16-ika. Jelen találmány tárgya eljárás almák, j nagyobb gyümölcsök és főzelékek főzésére, melynél közvetlenül a gyümölcs belsejébe gőzt vezetünk, továbbá főzőedény alakjá­ban kiképezett berendezés; ezen eljárás foganatosítására a főzőedény előnyösen szál­lítható és alkalmas arra, hogy ebédlő asz­talon melegítő serpenyő módjára használ­ható legyen. A mellékelt rajzokon a jelen találmány tárgyát képező főző edény két foganatosí­tási alakjában van bemutatva. Az 1. ábra a főzőedény elölnézete, a ' 2. ábra hosszmetszete, a 3. ábra a gőzfejlesztő edény metszete, a 4. ábra a gőzelosztó cső nagyobb léptékű rajza, az 5. ábra egy tartó korong nagyobb lép­tékű rajza, a 6. ábra több gőzölő kamarával és sűrítő serpenyővel biró főzőedény nézete, rész­ben metszete, valamint egyes gőzfejlesztő kamra nézete, a ' i 7. ábra a többszörös főző edény gőzfej­lesztő edényének fölülnézete, a 8. ábra darabos anyag számára való szita fölülnézete, a 9. ábra ugyanezen szita oldalnézete, a 10. ábra a sűrítő edény felülnézete, a 11. ábra a sűrítő edény metszete, a 12. ábra darabos anyag számára való elosztócsésze nagyobb léptékű rajza. Az (1) gőzfejlesztő edényt (1. és 2. ábra) a tetszőleges hőforrás pl. a (3) lámpa, elektro­mos hevítő készülék vagy gázlángzó föl­vételére alkalmas (2) állvány tartja. A gőzfejlesztő edény előnyösen esonka­kúpalakú és az (5) lyukasztásokkal ellátott (4) fenékkarimával bír, mely lyukasztáso-i kon a meleg levegő oldalfalak mentén sza­' badon föletnelkedhetik. A gőzfejlesztő edény (6) födele a mélyen alányuló (7) karimával -van ellátva, mely a gőzfejlesztő edény kúpos falához szorosan hozzásimul és ezen fallal a (8) csap és az L (alakú) hasíték segélyével bajonettzár módjára van össze­kötve: erre a célra különben bármely al­kalmas összeköttetés használható, mely gőz­áthatlan kapcsolatot létesít. A (6) födélnek tányéralakú (10) karimája az előnyösen üvegből készült (11) tok alá támasztásul szolgál, mely üvegtok a tetején eltávolít­hatóan elrendezett (12) födővel együtt a (16) födél felett gőzkamrát képez. A (6) födél a központosán elrendezett (13) sze­lencével van ellátva, mely körül több apró

Next

/
Thumbnails
Contents