48836. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés műselyemnek előállítására kereskedelmi cellulózeból

Megjelent 1910. évi május hó 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 48836. szám. XIV/a/1. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés műselyemnek előállítására kereskedelmi cellulozeből. DR GUADAGNI GIUSEPPE VEGYÉSZ PAVIÁBAN. A bejelentés napja 1908 január hó 15-ike A jelen találmánya eljárás és berendezés fehér, fényes, hajlékony, rugalmas és ellent­álló mesterséges selyemszálaknak előállí­sára a kereskedelemben kapható cellulózé­ból, a Schweizer-féle reagens neve alatt ismert rézammonia-oldatban való oldás és ezen utóbbi ^oldatnak hajszálvékonyságú nyílásokon át való kiszorítása és az ekként fonál alakjában kapott terméknek savanyú koaguláló fürdőbe való vezetése által. A találmány tárgyát képező eljárás és berendezés segélyével nemcsak munkaidőben érünk el megtakarítást, miáltal az önkölt­ségeket kisebbítjük, hanem egyúttal lénye­gesen jobb gyártmányt is állítunk elő. A találmány tárgyát képező berendezés a mellékelt rajzban egy foganatosítási alakjá­ban van föltüntetve. Az 1. ábra a berendezés keverő tartályának hosszmetszetét mutatja, melyben a cellulóze föloldatik. A 2. ábra ezen tartálynak harántmetszete. A 3. ábra a nyomócső hosszmetszetét mu­tatja. A 4. ábra a koaguláló csövek egyikének metszete nagyobb léptékben. Az 5. ábra a berendezésnek a szálak mosá­sára ós fölgöngyölítésére szolgáló része. A találmány tárgyát képező eljárás alkal­mazásánál mindenekelőtt elesik a cellulóze­nek nátronluggal, klórral vagy más oxydáló anyagokkal azon célból való előkezelése, hogy az könnyebben oldhatóvá legyen, míg az összes eddigi, a cellulózenek a Schwei­zer-féle oldatban való oldhatóságára alapí­tott eljárásoknál ez az előkezelés különö­sen fontos szerepet játszott. A találmány tárgyát képező eljárásnál a cellulózet több­szörösen megmossuk, azután egy közön­séges présben komprimáljuk, nagyjában kártoljuk és azután egy keverő tartály fölső részébe vezetjük. Ily tartály a tömi tőén elzárt (1) fémhen­gerből (1. ábra) és ennek folytatását ké­pező (7) trapézből (2. ábra) áll, mely henger­ben a (2) tengely a reá ékelt (3) szíjkorong segélyével forgatható. A (2) tengely a hen­ger belsejében bizonyos számú (4) szárnyat hord a folyékony tömeg megkeverésére. A henger fenekének teljes hosszán végighúzó­dik a (6) furatokkal ellátott (5) cső, mely a henger falából kiáll és mely sűrített le­vegővel tápláltatik. A henger folytatását ké­pező trapez-harántmetszetű tartályt a (2. ábra) vezettetik be a nedves, fölületesen nagyjá­ban kártolt cellulóze. A (7) trapézt az (1) hengertől a (8) szárnyas fenék zárja el, mely bizonyos, mindig egyenlő cellulóze-

Next

/
Thumbnails
Contents