48769. lajstromszámú szabadalom • Tekercspapírtartó

Megjelent líílO. évi május hó 17-én. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 48769. szám. IX/a/b. OSZTÁLY­Tekercspapirtartó. herzberg paul gyáros berlinben. A bejelentés napja 1909 október hó 1-je. Oly tekercspapirtartók, melyek egyes ívek leválasztására való berendezéssel van­nak ellátva, melynél a henger a papírsza­lag legöngyölítése alkalmával időszakosan a húzó hatással szemben működő erő ha­tása alatt áll, ismeretesek. Oly tekercs­papirtartók is léteznek, melyeknél a rugal­masan ágyazott csap az átfúrt hengeren teljesen át van dugva, annak megakadá­lyozására, hogy a legöngyölítés alkalmával a hengeren lévő papir összehúzódjék. Jelen találmány tárgya oly tekercspapir­tartó, mely egyes lapoknak a papirhenger­ről való leválasztására szolgáló berende­zéssel, valamint a papírtekerccsel ellátott hengert rögzítő berendezéssel van ellátva úgy, hogy a hengernek a teljes legöngyö­litésig a tartóban kell maradni és jogosu­latlan egyén által való eltávolítás nem le­hetséges. A papírtekercset tartó hüvely a rúgós rögzítőcsapok fölvételére kivágások­kal van ellátva; ezen rögzítőcsapok egy tartócsapon úgy vannak alkalmazva, hogy adott esetben visszafelé mozgathatók, be­•csappantva azonban a tekercstől többé nem szabadíthatók meg, azt az esetet kivéve, hogy a papir elfogyott. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak több foganatosítási alakja van föltűn­hetve, és pedig az 1. ábrán a berendezésen át vett hossz­metszetben, a 2. ábrán részben nézetben, részben ke­resztmetszetben. Az (n) alaplemezen két (r, g) bak (1. ábra) van megerősítve, amelyekben a te­kercset fölvevő tartócsapok nyugosznak. Az 1. ábrán föltüntetett foganatosítási alak­nál az (o) tartócsap (p) szárával az (r) bak­ban eltolhatóan van ágyazva és a (t) rúgó behatása alait áll. Szemben fekszik a tulaj­donképeni (a) tartócsap, mely a (g) bakban megerősített (m) csapon van elrendezve. Megerősítési eszköz gyanánt a (v) csavar vagy pecek stb. szolgálhat. Az (m) csapon az (a) tartócsap forgathatóan van elren­dezve és a (w) korong által leesés ellen biztosítva van. Az (a) tartócsapban a (h) rúgó hatása alatt rúgós (b) reteszek kissé kinyúlóan vannak elrendezve. A (b) rete­szek az (s) hüvely megfelelő (y) kivágá­saiba illenek, melyekre a papiros ismert módon föltekercseltetik, miután bizonyos távolságokban lyukasztva lett. Az (a) tartócsap az (f) rúgóval úgy van összekötve, hogy a papírtekercsre gyako­rolt húzás alkalmával a tekercsről megha­tározott hosszúságú papir göngyölíttetik le úgy, hogy annak leválasztása minden to­vábbi nélkül lehetséges. Ezen célból a rúgó

Next

/
Thumbnails
Contents