48741. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a vonatnak a pályáról való megállítására

Megjelent Í910. évi május hó 17-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48741. szám. V/a/2. OSZTÁLY­Berendezés a vonatnak a pályáról való megállítására. KORDIN JÓZSEF MÉRNÖK WIENBEN. A bejelentés napja 1908 október hó 20-ika. Elsőbbsége 1907 május hó 3-ika. Jelen találmány tárgya oly berendezés, mely a pályáról a mozdonyon jelt ad, amellett a féket megbúzza és akkor jön működésbe, ha a pálya meghatározott pont­jain való áthaladás alkalmával megszűnte­tett mechanikai pályazárást ismert módon a kellő időben egy elektromos zárás nem helyettesíti, melynek áramköre a pálya ál­lapotát fölülvizsgálja. A berendezést az alábbiakban a rajz ábrái alapján fogjuk részletesen megismer­tetni. A mozdonyon az (1) pont körül lengő (a) horgony (1. ábra) a (b, h, c) emelők közve­títésével, az alsó végén (k) kontaktusgör­göt hordó nyomórúd és húzórúgó által a normális helyzetben az (e) dróttekercshez nyomatik. Mihelyt a (k) görgő menetközben egy szigetelt (11) sínre fut föl (2. ábra), a nyomórúd fölemelkedése folytán a fönti emelők az (a) horgonyt szabaddá teszik úgy, hogy ez lefelé forogna és a gőzsípot, valamint a féket működésbe hozná, ha az elektromágnes magához nem húzná. Ez csak akkor következik be, ha a szigetelő sín (2. ábra) pl. egy jelzőkaron", (i) kézi megszakítón vagy (j) sorompón át (5. ábra) egy (7) drót útján a (10) sínnel van össze­kötve. Ebben az esetben az (a) horgony az (e) tekercshez nyomva marad (mint az 1. ábrán), mert a szigetelt (11, 12) sínen forgásban jövő (d) mágnesinduktor (2., 3., 4. ábra) mely a mozdony alatt a (k) görgő alatt van elrendezve, a (11, 12) sinen való haladás alkalmával indukciós áramot ger­jeszt, mely a 2., 4. és 5. ábra szerint az (e) elektromágnesen, a mozdonykeréken keresz­tül a (10) sínhez halad, melynek illesztési helyei vezetőleg vannak egymással össze­kapcsolva, továbbá a (7) vezetéken át (e, i, j) részekhez és végül (11) sinen át a (k) érintési görgőhöz. Innen az áramkört a nyomórúd és a (c) emelő zárja, mimel­lett a készülék természetesen szigetelten van elrendezve. Az 5. ábra a találmánynak egy további kiviteli alakját mutatja, amelynél a (k) kon­taktus-görgő egy szigetelt (14) drótra fut föl. Lényegileg a működés ugyanaz marad, csak a (k) görgő a (14) Jdróton való hala­dásnál lefelé mozog és a (d) mágnesinduk­tor a (13) vágányban egy a (14) drótnál valamivel hosszabb sinen vezettetik. Az induktiós áram akkor sem jön műkö­désbe, ha az állomáson a vágány mellett elrendezett és a szigetelt (11) sínnel (8., 9. ábra) a (9) zezeték utján összekötött (16) nyomósínek egyike a járművek által any-

Next

/
Thumbnails
Contents