48714. lajstromszámú szabadalom • Légnyomású vízemelő

Megjelent 1910. évi május lió 12-én. MAGY. KíR. SZABADALMI JRFF HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48714. szám. XXI/b. OSZTÁLY. Légnyomású vízemelő. BRENDEL EDUÁRD MAGÁNZÓ WURGWITZBAN. A bejelentés napja 1909 január hó 25-ike. Jelen találmány tárgya sűrített levegő­vel működő vízszállító és vízemelő beren­dezés, mely a hasonló célú ismeretes be­rendezésektől abban különbözik, hogy a sű­rített levegő beáramlása a víztükörnek a tartányban elfoglalt magassága szerint oly módon van szabályozva, hogy a víztükör sülyedésekor, annak bizonyos alacsony ál­lásánál a sűrített levegő további beveze­tése önműködően félbeszakíttatik úgy, hogy az aknából a friss víz ismét akadálytala­nul befolyhat a tartányba, míg ha a tar­tány megtelt és a víztükör bizonyos ma­gasságot elért, akkor a sűrített levegő ve­zetéke ismét önműködően megnyílik, vagyis a tartányba mindig csak a szükségletnek megfelelő mennyiségű sűrített levegő jut. A sűrített levegő beáramlásán szabályo­zására oly úszóberendezés szolgál, mely­nek föl s alá mozgó orsóján alkalmazott két ütközőpofa a sűrített levegő vezetéké­nek csapjára erősített, megfelelő hosszú emelőt úgy befolyásolja, hogy a légcsap az úszó alacsony állásánál elzáródik, az úszó fölemelkedett helyzetében pedig megnyílik. Továbbá a találmány szerinti víztartány, hogy mindig tiszta vizet szállítson, a jelen célra alkalmas és egyszerű iszapfogó be­rendezéssel van ellátva, amennyiben a víz először a víztartánynak egy közbenső feneke által alkotott térbe ömlik és csak innen jut, miután az iszaptól megszabadult, a közbenső fenékben elrendezett vissza­csapó szelepen keresztül a tulajdonképeni víztérbe. A sűrített levegőt a víztartányba vezető nyílás közvetlenül a víz elvezetésére szol­gáló cső nyílása mellett van elrendezve úgy, hogy a levegő egyenletes nyomása folytán a víz gyorsan belép az elvezető­csőbe. Célszerű a légvezetéknek és a víz­elvezetőcsőnek a tartányba nyúló végeit közös tengelyen koncentrikusan elrendezni. A találmány tárgyát a mellékelt rajz tünteti föl, melyen az 1. ábra az aknába sülyesztett víztartány függélyes metszetét, a 2. ábra a teljes berendezés nézetét és részben metszetét mutatja vázlatosan. Az alkalmas módon hajtott (b) légszi­vattyú által megsűrített levegő a (c) lég­üstben gyűl össze és innen az (e) zárócsap­pal ellátott (d) légvezetéken keresztül a zárt (f) víztartány kupolaszerű (1) tolda­tába, ebből pedig a központi elhelyezésű (m) csöván a víztartány belsejébe jut. Az (m) csőben egy szűkebb és alsó végével az (m) csőből kinyúló (n) cső foglal helyet,

Next

/
Thumbnails
Contents