48681. lajstromszámú szabadalom • Égő folyékony tüzelőanyagokhoz

- Megjelent 191Q. évi május hó 18-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48681. szám. II/Ü. OSZTÁLY­Égő folyékony tüzelőanyagokhoz. ANTAL GÉZA OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK BUDAPESTEN, MAGYARY DEZSŐ OKL. MÉRNÖK POZSONYBAN ÉS SZÉKELY LAJOS VÁLLALKOZÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 julias hó 31-ike. Az eddig ismeretes olajégőkben a tökéle­tes elégetést oly módon akarták biztosítani, hogy a füstgázakat már magában az égő­ben hosszabb, többnyire tekervényes úton vezették át, ami azonban csak bő koromki­csapódásra adott alkalmat. A találmánybeli égőben, melyet bárminő folyékony tüzelőanyaggal — mint pl. nyers­olaj, kékolaj, naftamaradékok, kátrányolaj vagy effélék — táplálhatunk, a lángot nem is az égő hosszirányában vezetjük, hanem az égő közepétől keresztirányban oldalra húzódó lángnyelveket létesítünk és a láng­térben különböző irányokban különböző se­bességgel odavezetett különböző hőfokú lég­áramok segélyével erős örvénylést idé­zünk elő. A kavargó légörvényben fehér fénnyel lobogó láng az égő két oldalán lép ki a kályha belsejébe, ahol azután melegét leadhatja. A találmány tárgyának példaképeni ki­vitelét föltüntető rajzon az 1. ábra az égő függőleges hosszmetszete, a 2. ábra keresztmetszet az 1. ábra A—B vonala szerint, a 3. ábra pedig vízszintes hosszmetszet az 1. ábra C—D vonala szerint. Az égőnek leglényegesebb része az égő | elején középen elhelyezett vederalakú (i) lángképző, födelén az olaj bevezetésére való (2) nyílással, oldalfalain pedig a láng ki­vezetésére való (3) kivágásokkal. Az (1) lángképző alatt egy betolható és kihúzható (4) serpenyő van elrendezve, mely célsze­rűen mélyen az égő hátsó részébe nyúlik, hogy térfogata minél nagyobb legyen. A serpenyő alatt húzódik az égő hosszában az előmelegített másodrendű levegőt beve­zető (5) légcsatorna, mely a serpenyő mö­gött és fölötte is folytatódik és az (1) láng­képzőhöz vezet. Az égőhöz tartozik még az égő homlokoldalán elrendezett s az első­rendű levegő elosztását szabályozó ferde helyzetű (6) lemez, mely a Berpenyő fölött az égő egész szélességéibe kiterjed és (7) léclemezekkel a serpenyő oldalfalaira van szilárdan vagy csap körül forgathatóan föl­szerelve. Az egész szerkezet a (4) serpenyő és (6) légelosztólemez kivételével célszerűen egy darabban vasból önthető és egy elől nyi­tott doboz alakjában van kiképezve, melyet úgy helyezünk el a kályha tűzterében, hogy körülötte a (10) füstcsatornák szabadon ma­radjanak. Ha az elhelyezés folytán az égő alulról

Next

/
Thumbnails
Contents