48585. lajstromszámú szabadalom • Vízi kos közös vezércentrifugálkerékkel nagy vízmennyiségekhez

__ Megjelent 1910. évi április hó 89-én. MAGY. SZABADALMI V-48585. sizám, XXÍ/c. OSZTÁLY Vizikos közös vezórcentrifugálkerékkel nagy vízmennyiségekhez. ABRAHAM ADOLF KÍR, ÉPÍTÉSZETI TANÁCSOS CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés üapja 190Ö junítis hó 22-ike. Találmányom célja kis eséssel biró nagy vízmennyiségek fölhasználása művelésre szánt földek víztelenítéséire, öntözésére, vagy ipari célokra szolgáló hajtó erő nye­rése. i 1 Ily vizi erők a folyóknak az árapály ha­tása alatt álló szakaszain majdnem min­denütt, fölső folyásán pedig gyakran áll­nak rendelkezésre. Ezeket eddig alig lehe­tett fölhasználni, mert az ehhez szükséges gépek igen nagyok és hatásfokuk igen kicsi volt. Az új gép egyesíti magában a lecsa­poló és öntöző telepeknél szükséges erő-és munkagépet. Ha a gépnek erőt kell szolgáltatnia, vizet emel és, a; fölemelt víz a szokásos vizi erőgépekben munkát végez. Az új gép azonban — mint azt később le­írjük — arra is szolgálhat, hogy a, Turbi­nák mögött a vizet leszívja és ezáltal a hatásos esést nagyobbítsa. A kos lehetővé teiszi azt is, hogy a nagy víznél hatástalan nul lefolyó vizet fölhasználjuk és így a turbinák rendes erőkifejtését föntartsuk. A kos lehetővé teszi, hogy a hajózási zsi­lipeknél lefolyó víz nagy részét ismét viszr szavezessük a fölsővízhez (takarékos zsi­lipek). Ezek a berendezés számos használ­hatósági módjának csak néhány példáját mutatják. A berendezések nagyon egyszerűek, amint az a következő leírásból kitűnik* követke­zésképen olcsók lés nagy üzembiztonsággal dolgoznak. Kevés kezelést igényeinek, mi­után önmagukat saabályozzálk. A hatásfok — épp úgy, mint minden más — oly kos­nál, amelynél az esésmagasság és a szál' lltásmagasság egymástól nem sokban kü­lönbözik, igen nagy. Az ismert szerkezetű vizi kosok csak kis vízmennyiségeknél használhatók, mititán a bennük alkalmazott ütésisel Vagy lökéssel működő zárődarabok, ha nagy méretűek, nem tarthatók állandóan üzemképes álla­potban. Az új szerkezetnek, amelyet azl. ábra metszetben, a 2. ábra alaprajzban mutat be, ütéssel vagy lökéssel működő szelepei egyáltalában nincsenek és ezek he­lyett egy tengelye körül folytonos forgást végző centrifugál vezérkerék van alkal­mazva. Az új koíS egyaránt működhetik szívó­kos gyanánt szívással, és üfcőkos gyanánt nyomással* A leírásban első sorban szívó kos gyanánt való alkalmazását fogom tár­gyalni.

Next

/
Thumbnails
Contents