48540. lajstromszámú szabadalom • Számlógép oktatási célokra

Megjelent 1910. évi április hó 19-én. MAGY. SZABADALMI Km. HIVATAL £ 48540. szám. IX/g. OSZTÁLY. Számológép oktatási célokra. BODA BÉLA TANÍTÓ RIGÁCSON. A bejelentés napja 1909 április hó 20-ika. Jelen találmány tárgya olyan számoló­gép, melyen mind a négy alapművelet (Összeadás, kivonás, szorzás, osztás) szem­léltető módon s a gyermek figyelmét nem fárasztó könnyű érthetőséggel oktatható. A most használatos golyós (úgynevezett orosz) számológépnek az a hátránya van, hogy csak az összeadás és kivonás szemléltet­hető egyszerű módon, míg a szorzás és osztás megértetése ezen golyós számoló­gépeken már fáradságos és nem megbíz­ható. Nagy hátránya ezen gépeknek még az, hogy nemcsak azon golyók látszanak, melyek a számolás folyamata alatt az egy­ségeket ábrázolják, hanem az összes golyók is úgy, hogy, ha gyermek figyelmét nem akarjuk fárasztani, akkor a többi golyókat, melyek a számításnál fölöslegesek, el kell takarnunk kézzel, ami körülményes és pl. egy százas körű számológépnél összetett számításoknál nem is mindig lehetséges. Jelen találmánynál mindezen hátrányok ki vannak küszöbölve, amennyiben az egy­ségeket ábrázoló pontok, iletőleg alakok, (pl. huszárok) közül módunkban van csakis annyit láttatni, amennyi az éppen szóban lévő számításhoz szükséges, míg a többi rész nem látható. Azonkívül az alakok és a$s előtüntestés módja a gyermek figyelmét sokkal jobban leköti és jobban érdekli, mint az eddigi gép; és végül a gép méreteiben való egyszerű változtatás által a pontokon és alakokon kívül betüsorozatot is helyez­hetünk el a gépben, miáltal az olvasás tanításra is használható gép. A mellékelt rajzban a találmány egy példakénti kivitele van ábrázolva. Az 1. ábra a gép keresztmetszetét, a 2. ábra a gép előlnézetét ábrázolja. A készülék lényege az (a) végnélküli vá­szonfal, mely a (b) hengereket és a köztük lévő teret körülfogja. A. (b) hengerek a (c) szekrény alsó és fölső határlapjában függő­legesen vannak csapágyazva, és az egyik (b) henger alsó végén a (d) zsinórkerék van mely az (e) forgattyútengelyen lévő (f) zsi­nórkerékkel hajtva, az (a) végnélküli vász­nat mozgásba hozza. Az (a) vászon egész magasságát a (g) vezetékekben mozgó és (h) fogantyúkkal ellátott (i) tolókák a tizes számrendszernek megfelelően, tíz vízszintes mezőre osztják, amely mezők sorszámát a jobb oldalon megerősített függőlegesen le­felé haladó (k) tengelyre erősített (l) elfor­gatható indexlapokon levő számok mutatják. Ezen lapok a (k) tengely jobboldalára át­hajtva, üres oldalukat mutatják, amely ak­kor szükséges ha az illető mezőben lévő

Next

/
Thumbnails
Contents