48527. lajstromszámú szabadalom • Kenőkészülék állótengelyek körül forgó részek számára

Megjelent 1910. évi április >16 133-én. MAGY. KIR SZABADALMI tóTO HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48527. szám. V/e/l. OSZTÁLY­Kenőkészülék álló tengelyek körül forgó részek számára. NOWAK IGNAZ GÉPMESTER LESCHNITZ/M ROSWADZÉBEN. A bejelentés napja 1909 augusztus hó 24-ike. Ismeretes, hogy az álló vagy ferde ten­gelyek körül forgó szíj tárcsáknak vagy más forgó részeknek olymódon való jó olajozása nehézségekkel jár, hogy a melegen futás lehetetlenné tétessék. Ez a nehézség az át­viendő erőkkel fokozódik és ezáltal nem csak a melegen futás veszélye lesz nagyobb, hanem a kenőanyagból is több fogyasztatik, mert az olaj kifröccsen és pedig különösen akkor, ha az erőtvitel nagy forgásszám mellett történik. Jelen találmány tárgya oly szíjhajtások részére való kenőkészülékre vonatkozik, melyeknél álló vagy ferde tengely alkal­maztatok, mint például szöghajtásoknál. A találmány tárgya lehetővé teszi, hogy tet­szésszerinti forgássebesség mellett a leg­nagyobb erők átvihetők legyenek, anélkül, hogy melegen futástól vagy az olaj fröcs­csenésétől tartani kellene. A kenőkészülék lényege abban áll, hogy a tengely végig­menő tengelyirányú furattal van ellátva, amelyből a sugárirányú csatornák vezetnek a tengely kerületén lévő csavaralakú kenő­hornyokhoz, mimellett épily sugárirányú csatornák torkolnak a tengely oly gyűrű­hornyába, mely fölött egy a tengelyen forgó hüvelynek szintén gyűrűhornyában kibo­csátónyílások vannak alkalmazva, mely hü­velyen a szíjtárcsa agya állítócsavarokkal van megerősítve. Az agy belül ki van vágva úgy, hogy körülfutó üreget képez, melyből csatornák vezetnek fölfelé az agyon át, mimellett e helyen az agyon egy tányér van megerősítve, melyet fölül egy harang­alakú süveg zár el. E süvegben egy üre­ges tengely fölső végén megerősített tányér van elrendezve, hogy légköz szabadon ha­gyása mellett fölső elzárást biztosítsunk. Maga a tengely tetszésszerinti, ismert mó­don egy konzolcsapágyban van elhelyezve, melyben mereven vagy beállíthatóan lehet ágyazva. Hogy az olaj leereszthető legyen, miután az állandó keringés folytán tisztát­lanná lett, a tengely alsó végén, a tengely­irányú furatban, egy csap van elrendezve. Hogy alul olajveszteségeket elkerüljüuk, a szíjtárcsa agyát olajcsésze veszi körül. A csatolt rajzokon e kenőkészüléknek példaképem kiviteli alakja van föltün­tetve. Az 1. ábra a kenőkészüléknek függélyes metszete, részben nézete; a 2. ábra a kenőkészülék egy részének na­gyobb léptékben rajzolt metszete. A 3—8. ábrák részleteket mutatnak. Az álló (a) tengely, mely ismert módon szilárdan vagy beállíthatóan van a tetszés-

Next

/
Thumbnails
Contents