48497. lajstromszámú szabadalom • Üvegfúvógép

Megjelent 1910. évi április hó 12-én. MAGY. g|s KIR SZABADALMI jBH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48497. Bzára. XVII/C. OSZTÁLY. Üvegfúvó gép. TREUHAND-VEREINIGUNG AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1909 április hó 19-ike. A találmány tárgya oly üvegfúvó-gép, | amelynél egy formaszekrény egy a folyasz­tott üveget fölvevő tartányhoz képest úgy mozgattatik el, hogy a folyós üveg a tar­tányból a kívánt mennyiségben jusson a formafszekrénybe és ez utóbbi oly berende­zéssel bír, a mely a munkadarabot a fú­vásra alkalmas alakra hozza, hogy abból azután a megfelelő cikk fúvás útján elő­állítható legyen. A találmánybeli berendezés szerint a fö­lül nyílással bíró forma a folyós anyag be­vezetésekor fordított helyzetben van, s az­után megfelelő szerkezet segélyével önmű­ködően egyenes helyzetbe fordíttatik úgy, hogy a végleges kifúvás ezen helyzetben mehet végbe, mimellett többrészű forma­szekrény alkalmaztatik, amelynek részei munkaközben ugyancsak önműködően szük­ség szerint fölnyílnak és összecsukódnak, ill. másokkal helyettesíttetnek. Az 1. ábra a gép egyik formahordó karját és az azt működtető szerkezet, valamint az üveget fölvevő tartányt részint metszetben, részint távlatban mutatja; a 2. ábra a 10. ábra x-x vonala szerint a formaszekrényen keresztül vett metszet a működés első fázisában; a | 3. ábra a 2. ábra fölső részét nagyobb léptékbea működés következő fázisában tünteti föl; a 4. ábra a formahordó kar végén lévő al­katrészek távlatkképe; az 5. ábra a 4. ábrabeli formaszekrény na­gyobbléptékű metszete; a 6. és 7. ábra ugyanezen formaszekrény metszetei a működés későbbi fázisaiban; a 8. ábra az üvegolvasztó tartánynak és a találmánybeli gépnek összerendezésének vázlatos rajza; a 9. ábra a gép hajtóművének; a 10. ábra pedig a formahordó karnak rész­letrajza. A gép szilárd (1) alaplernezén egy cső­alakú (2) köpenyrész van rögzítve, amely egy forogható (3) oszlopot foglal magában; ez utóbbi lépcsős alsó részével az (1) alap­lemez köralakú kivágásába nyúl (1. ábra). A (3) oszlop alsó részéhez egy csillagalakú (4) kerék van erősítve, amely egy (5) de­rék által időszakosan elfordíttatik, ill meg­akaBztatik. Az elfordítást az (5) kerék (7) peckei segélyével eszközlik, amelyek a (4) kerék (8) kimetszéseibe kapaszkodnak a meg&kasztásra pedig a (6) görbe bordák szolgálnak, amelyek a (4) kerék kerületén

Next

/
Thumbnails
Contents