48461. lajstromszámú szabadalom • Elektromos üzemű vasúti jelző, vonatbiztosítás és sorompóbeállító berendezés

Megjelent 1910. évi március lió 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 48461. szám. V/a/3. OSZTÁLY. Elektromos üzemű vasúti jelző, vonatbiztosító és sorompóállító berendezés. VÉBER LAJOS ÁLLAMI MÉRTÉKHITELESÍTŐ LOSONCZON. A bejelentés napja 1908 julius hó 2-ika. Találmányom tárgya vonatbiztosító be­rendezés, melynek lényege az, hogy a biz­tosítandó vonatok állomások, útátjárók és egyéb helyek elektromágnes^ erővonalakat küldő és fölvevő berendezésekkel szereltet­nek föl, mimellett a kibocsátott mágnesi erővonalak Vezetésére a stoek alkálmazr tatnak, a biztosítandó vonat, állomás vagy egyéb hely által fölfogott erővonalak pe­dig jelzésre, fékező és biztosító berende­zések beállítására használtatnak föl. A berendezés elvileg az ú. n. mágnesi Ohm-törvényen alapszik, mely szerint az erővonaláramlás a magnetomótoros erővel egyenes, a mágnesi ellenállással pedig for­dított arányban áll. A mellékelt rajz 1. ábrája egy vonat bizr tosítási berendezésének vázlatát mutatja. A vonat első és utolsó tengelyét két-két szolenoid veszi körül, melyeknek egyike (a, a') egy (A) áramforrással, másika (b, b') pedig egy-egy (B, B') árammérővel van összekötve. Az áramforrás és az áramméh rők célszerűen a mozdonyon a vonatvezető kezeügyében lesznek elhelyezve. A vonat első tengelye rendesen a mozdony egyik tengelye, a vonat utolsó tengelye pedig egy kocsitengely. Az (a, a') szolenoidok az (A) áramforrás áramkörében állandóan be vannak kapcsolva és a bennük lévő keréktengelyeket mág­nesezik. Ezen tengelyek végeiből, mint mágnessarkakból mágnesi erővonalak ára­molnak ki, melyeket a ginek vezetnek tova. Ha már most ugyanazon vágányon ejgy má­sik, ugyanígy fölszerelt vonat is tartózko­dik, akkor ezen erővonalak: ezen vonat szélső tengelyén záródnak és az illető vo­naton lévő egyik árammérővel összekötött (b) szolenoidban áramot gerjesztenek, mely­nek erőssége és így az árammérő mutató­jának kitérése a két vonat egymás közti távolságával arányos. Miután mindkét vo­nat egyformán van fölszerelve, a két vo­nat egymást észreveheti, az egymás közti távolságot, sőt a másik vonat menetirá­nyát is megállapíthatja. Ily módon a vonaton lévő egyik áram­mérő az ugyanazon vágányon a vonat előtt, a másik pedig a mögötte tartózkodó vona­tot jelzi. Ha a két vonat egymás felé kö­zeledik, akkor az általuk fölfogott erővo­nalak által a iszolenoidokban gerjesztett áram folyton erősödik és az árammérők mutatóinak kitéréjse folyton nagyobb lesz. Már most az összeütközés önműködő meg­gátlása oly miódon eszközölhető, hogy az árammutató bizonyos fokú kitérése esetén

Next

/
Thumbnails
Contents