48223. lajstromszámú szabadalom • Hajtóberendezés gázmérők számlálóműveihez, melynél a számlálómű tengely a gázmérőkormány műforgattyú tengelyével párhuzamos

Megjelent 1910. évi március hó 12-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48223. szám. VJI/C. OSZTÁLY. Hajtóberendezés gázmérők számlálóműveihez, amelynél a számlálóműtengely a gázmérőkormánymű forgattyútengelyével párhuzamos. WEISE MAX MÉRNÖK BRESLAUBAN. A bejelentés napja 1909 junius hó 18-ika. A gázmérők számlálóművének a gázmérő­kormánymű forgattyútengelyétől lökéssze­rűen működő kapcsolókészülékek, mint pl. kapcsolókilincsel^ stb. közvetítésével való hajtása nem bizonyult célszerűnek, mert a számlálóműnek is állandóan mozgásban kell lennie. A hajtáshoz ezideig kerékáttételeket használtak; ez a gázmérőt megdrágítja és •— ami gázmérőknél igen nagy szerepet játszik — tetemes súrlódási veszteségeket is okoz. Minthogy ugyanis a gázmérő­nek már igen csekély elhasznált gázmeny­nyiségeket is jeleznie kell, a pontos jelzés lényegesen függ attól, hogy az egyes részek közötti súrlódás lehetőleg csekély legyen. A jelen találmány tárgya oly számláló­művekhez való hajtóberendezés, amelyeknél a számlálóműtengely a kormánymű for­gattyútengelyével párhuzamos. Ezen haj­tásnál fogas- vagy kúpkerekek alkalmazása nem válik szükségessé úgy, hogy a gázmérő szerkezete tetemesen egyszerűsbül. Oly számlálóművek számára, amelyeknél a szám­lálóműtengely és a gázmérőkormánymű forgattyútengelye ugyanabban az egyenes­ben feküsznek, már létezik oly hajtás, amelynél kerékáttételek fölöslegesek. Azon­ban ezen hajtás nem használható oly szám­lálómű-elrendezéseknél, melyeknél a szám­lálóműtengely és a forgattyútengely egy­mással párhuzamosak. A találmánybeli hajtóberendezés újdon­sága abban áll, hogy egy kétkarú emelő egyik karjával a gázmérőkormánymű körül­futó forgattyújával, másik karja pedig egy a számlálóműtengelyen elrendezett, vezető­réssel biró forgattyúval vagy forgattyútár­csával van összekötve és hogy ez emelő forgáspontja kilendülés közben helyzetét folytonosan változtatja. A találmány tárgya a mellékelt rajzon két példaképeni foganatosításban van föl­tüntetve, és pedig az 1. és 2. ábrán az első, a 3. és 4. ábrán pedig a második fogana­tosítás van elől- és ránézetben ábrázolva. Mindkét kiviteli alaknál a mérőkamrafú­vók egy (a rajzon föl nem tüntetett) emel­tyüzet közvetítésével magában véve ismert módon az (a) forgattyút forgásba hozzák, amely forgását a (b) és (c) kúpkerékpárra és ezek útján a (c) kúpkerék tengelyén ülő (d) kormányzóforgattyú viszi át. Az (e) for­gattyúcsappal az (f) tolattyúrudak vannak csuklósan összekötve, amelyek a két (g) kormányzótolattyút ide-oda menő mozgásba

Next

/
Thumbnails
Contents