48141. lajstromszámú szabadalom • Fejőgép

Megjelent 19ÍO. évi február hó 28-án. MAGY, gfeg KIR. SZABADALMI jffigl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48141. szám. X/f. OSZTÁLY. Fejőgép. GRÓF HAMILTON JAMES FÖLDBIRTOKOS LYCKASBAN ÉS LUNDÉN UNO MELCHER MŰSZERÉSZ STOCKHOLMBAN. A bejelentés napja 1909 április hó 21-ike. Jelen találmány oly fejőgépre vonatkozik, | melynél a telién csecsbimbói oly korongok­kal vagy párnákkal munkáltatnak meg, melyek egymás irányában úgy mozgathatók, hogy előbb fölső éleikkel egymáshoz kö­zelednek úgy, hogy a csecsbimbókban lévő tejet a tehén tőgyétől elzárják, azután a tejnek a csecsből való kiszorítása céljából alsó éleikkel egymás felé lengenek és vé­gül egymástól eltávolodnak és oly helyze­tet foglalnak el, amelyben a csecsbimbók újból megtelhetnek. A találmány célja ily rendszerű fejőgé­pet létesíteni, melynek egyszerű a szerke­zete és kezelése és melynél a gépnek fölső, a tehén tőgyéhez legközelebb eső része le­hetőleg mentes más részektől, mint azoktól, melyek közvetlenül a csecsbimbókra hat­nak. A találmány lényege abban áll, hogy a fejőszervek (korongok, párnák vagy efélék) a csecsbimbóserlegek alatt fekvő, előre- és hátra mozgatható rudak által mozgattatnak, melyek a fejőszervekkel alkalmas módon vannak összekötve. A rudak előre- és hátramozgatására bármely alkalmas beren­dezés, célszerűen egy forgó forgattyúten­gely alkalmazható, mely forgattyúrudak út­| ján az előbb említett ide-oda mozgó rudak­kal, illetve az utóbbiakból kiinduló részek­kel van összekötve. A mozgásnak az ide­oda mozgó rudakról a fejőszervekre való átviteléhez célszerűen a rudakon elrende­zett, fölfelé irányított karok alkalmazha­tók, melyek csuklós rudak által vagy más alkalmas módon a fejőszervekkel vannak összekötve. Az említett, fölfelé irányított karok, iletve a velük összekötött csuklós rudak engedékeny kapcsolat létesítése cél­jából célszerűen rúgósak. A bejelentés tárgyát továbbá berende­zések képezik a csecsserlegeknek különböző tőgyekhez való beállítására, a csecsbim­bókra gyakorolt nyomás szabályozására, valamint a fejőszervek vezetésére, mely utóbbi berendezések a fejőszerveknek tisz­títás és javítás céljából való leszerelését engedik meg. A mellékelt rajzban a találmány tárgyát képező fejőgép példakép van föltüntetvé az 1. ábra a gép oldalnézete, a 2. ábra a gép fölülnézete, a 8. ábra az 1. ábra A—B vonala szerint vett keresztmetszet. Az (1) gépkeret a gép alkalmazásához

Next

/
Thumbnails
Contents