47918. lajstromszámú szabadalom • Fokozatosan jelző távjelzőkészülék menetsebességmérőkhöz

Megjelent 1910. évi február l»ó 12-én. MAGY, SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 47918. szám. Vilid. OSZTÁLY. Fokozatosan jelző távjelzőkészülék menetsebességmérőkhöz. BOTHE OTTO MÉRNÖK ÉS LÖSCHER OTTO KERESKEDŐ BERLINBEN. A bejelentés napja 1909 április hó 27-íke. Elsőbbsége 1908 április hó 30-ika. A találmány tárgya oly sebességjelző­készülék motoros járművekhez, amely a me­netsebességet megfelelő szakaszosan moz­gatott jelzőközegekkel fokozatosan jelzi. Ismeretes, hogy a jelzőközeg ilyen sza­kaszos mozgását azáltal érik el, hogy ezt a szokásos módon állandóan a mindenkori menetsebességnek megfelelően beállított mé­rőközegekkel két irányban rugalmasan kap­csolják (két ellenkező irányú rúgó vagy másefféle révén), azonban valamely rete­szelő berendezés mindaddig helyzetében megtartja, amíg a sebesség egész fokkal meg nem változott, amely esetben az emlí­tett reteszelőberendezést az állandóan be­állított mérőközeg kiváltja és a jelzőköze­get az azután megfeszített rugalmas kap­csolás egy fokkal maga után húzza. Ezen berendezés, eltekintve attól, hogy itt a mérőközeg által a jelzőközeg mozga­tása céljából teljesítendő munka a mé­réB pontosságát befolyásolja, azon hibával jár, hogy a jelzőközeg csak az egyik irány­ban jelez pontosan, a másik irányban azon­ban mindig egy fokkal alacsonyabban vagy magasabban jelez. A készülék ezen hibája annak gyakorlati alkalmazását egyáltalán le­hetetlenné teszi. Ezen hibákat a találmány szerint azáltal szüntetjük meg, hogy a jelzőközeg az ál­landóan beállított mérőközeggel nincsen összekötve, hanem azt a mérőközegtől füg­getlenül működő rúgóhajtás mozgatja fo­kozatosan előre és hátra, mely célból ezen rúgóhajtás reteszelő berendezéssel van el­látva, melyet az állandóan beállított mérő­közeg a mindenkori menetsebességfok túl­lépésének vagy csökkenésének pillanatában kivált és a rúgóhajtást a megfelelő fokkal lefutni hagyja. A mellékelt rajzon a találmány egy fo­ganatosítási alakja van föltüntetve, amely négy különböző sebességi fokot jelez. A föl nem tüntetett tetszőleges jelző­közeget az (a) tengely mozgatja, amely az illető sebességi fok túllépésénél vagy csökke­nésénél egy-egy fokkal előre vagy hátra forog és ennek folytán a jelzőközeget meg­felelően állítja. Az (a) tengely ezen forgó mozgását mindkét irányban ugyanazon rúgó idézi elő, amelyet a (b) hajtótengely alább ismertetendő berendezés révén önműködően megfeszít ós amely a (c) rúgóházat for­gatja. A (c) rúgóház forgását a (d, e, f) közbenső fogaskerekek az (a) tengely kö­rül lazán forgó (h) és (i) fogaskerekekre

Next

/
Thumbnails
Contents