47696. lajstromszámú szabadalom • Berendezés különböző vasúti sínek összekötésére szolgáló átmeneti hevederek pontos alakjának előállítására

Megjelent, 1910. évj január lió 34-én. MAGY. ^gW KIR. szabadalmi köb hivatal SZABADALMILEIRAS 47696. szám. V/a/l. OSZTÁLY. Berendezés különböző vasúti sinek összekötésére szolgáló átmeneti hevederek pontos alakjának eló'állítására. oberbayerische pflugfabrik joh. gg. dobler g. m. b, h. cég landsbergben. A bejelentés napja 1909 március hó 30-ika. Elsőbbsége 1907 május hó 25-ike. Ismeretes különböző vasúti sinek össze­kötésére szolgáló átmeneti hevedereknek kovácsolt darabok gyanánt való előállítása, Azonban a hevedereknek a sínekhez való pontos illeszkedésének elérésére azokat többször kellett izzítani és utánalakítani, miáltal eltekintve ezen munka körülményes ós időrabló voltától, az anyag ellenállióké­pessége sokszor lényegesen csökkent. Ezen hátrányt azáltal igyekeztek kikü­szöbölni, hogy a heveder pontos végalak­ját az előkészítő munkálat után két, a he­vederre helyezett és csavarok révén leszo­rított nyomódarab segélyével egy idomda­rabba való besaj tolás és bekalapálás által állították elő. Ezen -eljárás a csavarok .kezelésére a munkásszemélyzetnek két emberrel való szaporítását vontia maga után, mimellett gyakran azon hiba is előállott, hogy a csa­varok egyenlőtlen meghúzása következté­ben iái heveder meggörbült, és a sínszel­vényekhez való pontos illeszkedést meghiú­sította. A helyes alakítás ily módon a csa­varokat kezelő munkások ügyességétől füg­gött, A találmány szerinti berendezéssel a he-i lyes alakítás a munkások ügyességétől füg­! getleníttetik és a kikészítési mód egysze­| rűsítése, valamint munkaerőmegtakarítás | mellett állandóan egyenlő gyártmány ére­! tik el. I Ez lényegében azáltal éretik el, hogy az | idomdarabban a hevederre helyezett nyomc­! darabok csapjai súllyal megterhelt emel-I tyűkkel köttetnek össze, melyek a nyomó­darabokat a hevederhez szorítják. A mellékelt rajzon a találmány szerinti berendezés vázlatosan van föltüntetve. , Az 1. és 2. ábra a két összekötendő sínszel­vény a 3. ábra & két csatlakozó sínt he­vederestül nézetben mutatja, míg a 4. és 5. ábrákon az idomdarab a belehe­lyezett hevederrel és a szorítószerkezettel részben metszett nézetekben látható, i (a) és (b) a .sínszelvények, (c) a kész át­meneti heveder, mely a hosszúkás (e) csa­varlyukakkal van ellátva és (d)-nél függé­lyesen és vízszintesen könyöközve van. Az (m) idomdarab, mely a sínszelvényeknek, illetve a pontos hevederalaknak megfelelő sín, a 4. és 5. ábrákon föltüntetett szorító­berendezéssel van ellátva. Az utóbbi a két hevederfélen alkalmazandó fogantyús (n)

Next

/
Thumbnails
Contents